Pressmeddelande

Hem » Pressmeddelande
Pressmeddelande 2018-02-12T19:03:01+00:00

2018-02-12

Dör 25000 personer per år i EU helt i onödan?

I EU dör 25000 personer per år pga antibiotikaresistens och i världen beräknas antalet vara 700000 som avlider av samma orsak – på ett sätt helt i onödan. Antibiotika ska ges vid allvarlig sjukdom, inte annars!

Centerpartiet sätter fokus på antibiotika tisdagen 13 februari, då vår europaparlamentariker Fredrick Federley besöker länet. Bland mycket annat jobbar han just med antibiotikaresistens och djurskyddsfrågor i Europa­parlamentet.

– Ska vi förebygga antibiotikaresistensen så måste vi agera på en rad olika områden, både sjukvården och djurhushållning har viktiga roller att spela. Vi behöver storsatsa på vaccinering istället för antibiotikaförskrivning, vi behöver hårdare djurskydd och se till att inga djur ges antibiotika i förebyggande syfte och vi behöver stimulera forskning, säger Federley (C).

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2018-01-16

Starta en företagsjour

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och
hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och
utvecklas. I Jönköping och Östergötland har man tillsammans skapat
”Företagsjouren”. En service till företag i svårigheter. Man bedömer att över 1500
arbetstillfällen har räddats genom detta arbete.

– Vi tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i
Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi
vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det
svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats, säger Sven Sunesson
som är Centerpartiets gruppledare.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs motionen ”Starta en företagsjour” här >>
Läs om Företagsjouren
i Jönköpings län här >>

2017-12-15

Lös P-situationen vid Ljungby lasarett

Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är svårt att hitta parkeringsplats vid lasarettet där de med rörelseproblem blir mest lidande.

Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta möjliga ytor att göra om till P-platser. Därför har Centerpartiet idag lämnat in en motion i ämnet, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs även motionen om P-situationen vid Ljungby lasarett här >>

2017-11-21

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, angående risk för hot i vården

Centerpartiet har lämnat in en interpellation till Regionfullmäktige i december rörande hot och våld i vården.

– Vi vet att det förekommer hot på många håll i vårt samhälle. Centerpartiet har i riksdagen föreslagit skärpta straff vid våld mot blåljuspersonal. Även i Kronobergs län har vi sett problem bland annat där blåljuspersonal blivit utsatta för hot vid utryckning, säger Sven Sunesson.

Läs pressmeddelandet i PDF-format här >>
Läs även interpellationen i sin helhet här >>

2017-10-25

Region Kronoberg klarar inte målet om att använda förnyelsebart bränsle i bilarna

Centerpartiet lämnar in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson för att belysa varför Region Kronoberg inte klarar uppsatta mål för förnyelsebart bränsle, när det gäller alla interna bilresor.

I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle. Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts.

– Ett mycket dåligt resultat av en region som vill kallas ”Gröna Kronoberg”, säger Sven Sunesson gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-10-23

Utveckla Mat-2018 i hela länet

Regeringens budget för 2018 och framåt finns medel avsatta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande, med fokus på att stärka de lokala och regionala aktörerna. Medel finns både i landsbygdsprogrammet och hos länsstyrelserna.

– Det är glädjande att vi nu ser några satsningar för att genomföra åtgärder i enlighet med livsmedelsstrategins förslag. Här ges möjligheter för Kronobergs län att ge våra livsmedelsproducenter och övriga aktörer stöd i sitt arbete, säger Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-10-20

Säkerställ ett snabbt första besök på BUP

Aktuella siffror visar att endast ett landsting i Sverige nu lever upp till den förstärkta vårdgarantin om en första bedömning hos Barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Detta helt oacceptabelt när vi ser att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar i vårt samhälle.

Enligt BRIS handlar nästan 4 av 10 samtal till dem om psykisk ohälsa, vilket styrker att det är ett stort problem för våra barn och ungdomar.

Fram till 2014 fick landsting som klarade den förstärkta vårdgarantin ta del av ett prestationsbaserat statsbidrag. Garantin innebar att barn skulle få en första bedömning på BUP inom 30 dagar. Detta statsbidrag togs bort av den nuvarande S, MP regeringen. Ersättningen togs bort med argumentet att de ansåg att vården endast prioriterade det första besök för att få pengar och inte den uppföljande vården.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-09-27

Centerpartiet sätter fokus på hörselvården – igen!

Sedan tidigare har jag för Centerpartiets räkning yrkat på och fått gehör för att korta köerna genom att köpa in hörselundersökningar av utomstående konsulter inför utprovning av hörapparat. Detta skedde eftersom det är deprimerande och isolerande att inte höra och inte kunna delta i sociala sammanhang. Köer skapar både ökad ohälsa, ökad administration och tryck på arbetsmiljön.

I samband med sparbeslutet före sommaren att spara 60 miljoner kronor inom Hälso- och sjukvårdsnämndens område, för att hålla Region Kronobergs totala budget 2017, togs även beslut att upphöra att köpa konsulthjälp att kapa kön, trots att den fortfarande är lång och särskilt innan man verkligen har fått sin hörapparat.

Nu har jag återigen nåtts av nödrop från länsinvånare om att kön till att få en hörapparat utprovad är upp till 1,5 år. Därför har jag idag på Regionfullmäktige haft en interpellationsdebatt med Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-09-27

Lika pris för resa över länsgräns

Regionfullmäktige fattade idag beslut om att bifalla Centerpartiets motion om att avskaffa merkostnaden för resa över länsgräns. I motionssvaret hänvisas till ett arbete som sker mellan länen i Sydsverige, som handlar om att ta fram en ny Sydtaxa, som ska reglera biljettsamverkan i hela Sydsverige. Arbetet syftar till att det nya biljettsystemet ska bli minst lika bra som det nu gällande.

– Jag är glad att motionen bifölls och med det i ryggen kan jag nu jobba hårt för att få med övriga län på en gränslös kollektivtrafik, säger Sven Sunesson

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-09-25

Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin

Alliansen i Region Kronoberg lämnat in en motion angående införande av ett vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin i länet. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.

– Landstinget och nu Region Kronoberg har under många år visat att vi inte är tillräckligt bra på att hantera Bup. Slutsatsen av det är att andra ska få chansen att driva Bup, framhåller Sven Sunesson Centerpartiet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-09-01

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö

2015 skrev vi ett brev till regionen samt Trafikverket om vikten av att kust till kustbanan mellan Alvesta och Växjö så långt som möjligt byggs ut med dubbelspår. Detta för att vi redan nu ser att denna sträcka är en av ”flaskhalsarna” mellan Kalmar och Alvesta, och detta problem kommer att öka tack vare den tillväxt som vi ser i Växjö-Alvesta området. Sträckan är därmed högt belastad redan idag och i och med att det endast finns ett tågspår blir det oerhört sårbart. Minsta lilla störning skapar stora trafikproblem i regionen.

I och med vårt brev till regionen beslutade regionstyrelsen att ta med denna åtgärd som en prioriterad investering som regionen ska ta med i sitt lobbyarbete inför beslut om ny nationell infrastrukturplan, vilket vi är glada för.

Idag presenterade Trafikverket sitt förslag till ny infrastrukturplan. Tyvärr finns inte denna för oss viktiga infrastruktursatsning med i huvudprioriteringarna i remissförslaget.

Läs pressmeddelandet om Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö i sin helhet här >>

2017-06-21

Alliansen fick stöd för att regionens budget ska hållas

Hälso- och sjukvårdens nettokostnadsutveckling i Region Kronoberg var under årets första månader på 10,1 procent jämfört med förra årets utfall och är därmed nästan dubbelt så högt som genomsnittet i riket, vilket är 5,1 procent.
Åtgärderna för att hejda kostnaderna för hyrpersonal går för sakta. Region Kronoberg har den största ökningen av kostnader för hyrpersonal i landet. Enligt prognosen är underskottet 2017 i Hälso- och sjukvårdsnämnden -190 mkr. Främst utgörs detta av ökade kostnader för hyrpersonal och ofinansierade kostnader för lönesatsningar inom primärvård och OB-tillägg.
Men där saknas allmän kostnadskontroll, vilket visas av att medicinsk service, material och övriga kostnader har en prognos om -60 mkr.

Den mycket oroande kostnadsutvecklingen i Region Kronoberg måste brytas. De främsta orsakerna är bl a dyra hyrkostnader för personal, lägre skatteintäkter och allmänt dålig kostnadskontroll. Istället för det budgeterade resultatet på +62 mkr beräknas ett nollresultat för 2017, framhöll regionråd Sven Sunesson, Centerpartiet, när han lade fram Alliansens yrkande vid onsdagens Regionfullmäktige.

Läs pressmeddelandet om budgeten i sin helhet här >>

2017-06-21

Billigare kollektivtrafik efter C-förslag

Regionfullmäktige fattade idag beslut om kollektivtrafikens priser för nästa år, med start vid tidtabellskiftet i december. Beslutet innebär att det blir billigare med periodkort för de som åker i 2 zoner. För busskortet innebär det en sänkning med 60 kr till 576 kr och för ett tågkort i 2 zoner blir det 130 kr billigare så att månadskortet kostar 639 kr.

Jag föreslog det här i Trafiknämnden, för att göra det billigare att åka de korta relationerna i länet. Tex mellan Gemla-Växjö, Diö-Älmhult eller Vislanda-Alvesta blir kollektivtrafiken konkurrenskraftig med det nya priset, säger Sven Sunesson Centerpartiet, Vice ordförande i Trafiknämnden

Resandet i Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö har ökat rejält det senaste året och i trafiken norrut mellan Växjö/Alvesta-Nässjö har det under de två senaste åren haft en fantastisk ökning. De nya priserna ger förutsättningar för ytterligare ökningar.

Jag är glad för att Trafiknämnden och nu fullmäktige, biföll mina förslag till förändringar. Jag tror att detta kan få fart på resandet från Gemla, Diö och Moheda.

Läs pressmeddelandet om billigare kollektivtrafik i sin helhet här >>

2017-06-18

Klumpigt hanterat av den socialdemokratiska ledningen

Centerpartiet noterar med glädje att förslaget att stänga akuten i Ljungby, nattetid är tillbakadraget. Det hade varit oansvarigt att genomföra förslaget. Det är lika viktigt att vid behov komma snabbt till akuten oavsett var i länet man bor.

”Akut vård ska vara nära men planerad vård ska vara bäst”. Förslaget visade sej vara helt oförankrat då ”majoriteten” var väldigt splittrad. Alla allianspartier tar avstånd ifrån förslaget.

– Hela denna fråga är väldigt klumpigt hanterad. Att slänga iväg ett pressmeddelande, som jagar upp oro och skapar misstro i Ljungby, mot Region Kronobergs avsikter, utan att frågan är förankrad var dumt. Det kommer att ligga regionen till last i flera år. Detta är ytterligare ett exempel på dålig ledning och styrning av Socialdemokraterna i Region Kronoberg, säger Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet.

Läs pressmeddelandet om akutmottagningen i sin helhet här >>

2017-05-24

Delårsrapport jan-mars 2017

På regionstyrelsens sammanträde idag har delårsrapport jan-mars 2017 presenterats. Vi kan i denna utläsa att tillgängligheten sjunker och därmed blir vårdköerna ännu längre. Samtidigt ser den ekonomiska situationen bara sämre och sämre ut. Prognosen visar idag på ett nollresultat vilket är 62 miljoner kr under budget. Denna prognos förutsätter då att man lyckas med ett åtgärdsprogram på 60 miljoner, dessa åtgärder är ännu inte framtagna.

”Det rödgröna styret håller på att förlora greppet i regionen och underskottet inom hälso- och sjukvården har växt till drygt 190 mkr. Regionen riskerar nu att hamna på minusresultat samtidigt som vårdköerna växer särskilt när det gäller operationer. Jag är mycket orolig över denna utveckling, säger Suzanne Frank (m).”

”Delårsrapporten visar att Hälso- och Sjukvårdsnämnden inte har kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Det är kraftiga underskott för flertalet konton och handling krävs, säger Sven Sunesson (c)”.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-04-10
Interpellation till Olof Björkmarker, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

Pressmeddelande – Delårsrapport jan-mars 2017

Storbritannien har sökt utträde ur EU som kommer att genomföras inom två år. Vad detta kommer innebära eller exakt vilka följder det kommer att få för Kronobergs län vet vi inte, men med stor sannolikhet kommer det att påverka oss. Kommerskollegium konstaterar i en nyskriven rapport att oavsett utgången av förhandlingarna kommer Brexit att medföra krångel, byråkrati och fördyringar. De konstaterar att det är i första hand inte de stora företagen som får de stora problemen, de kan hantera dem, utan det är de små och medelstora företagen.

Kronobergs län är det län i landet som har störst andel av exporten riktad till Storbritannien, 11 % enligt Stockholms handelskammare. Detta kan leda till stora effekter på vår produktion om vi inte klarar omställningen, säger Sven Sunesson, Regionråd för Centerpartiet

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs även interpellationen om ”Hur förbereder vi länet för Brexit?” här >>

2017-04-06
Interpellation till Charlotta Svanberg, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hur märker patienter till vårdcentralen att ny patientlag är införd?

Nya patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vården ska se patienten som en resurs i behandlingen, och genom personcentrerad vård blir patienten en medarbetare, som förstår vad som sker, varför och hur. Patienten blir därmed mer motiverad att följa ordinationer, och läkemedel köps inte ut i onödan t ex. Tillfrisknandet snabbas upp och patienten är med i teamet.

– Fortfarande får vi höra om vårdcentraler som inte kan ge en tid till dagen efter, då dagens tider är slut, utan ber patienten att ringa igen nästa dag, säger Britt-Louise Berndtsson.

– Vi hör talas om vårdcentraler som meddelar vårdsökande att de kontaktar fel vårdcentral, då de inte är listade just där. Vi hör talas om vårdcentraler som helt enkelt hänvisar till jourläkarcentralen eller akuten i stället för att ta emot patienterna hos sig.

– Senast hörde vi att patienter troligen aldrig kommer att kunna boka tid via webben till vårdcentralerna i regionen, för de måste bedömas först, avslutar Britt-Louise Berndtsson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs även interpellationen i sin helhet här >>

2017-02-21

Ta bort gränstillägget vid resande!

Vi människor reser mer och mer och därmed blir system och regler som gynnar resandet allt viktigare. Vi arbetar i vårt regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då måste vi också se till att gränserna, både kommun-/ och länsgränser, blir så obetydliga som möjligt för resenärerna.

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.

När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.

Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa enheter, säger Sven Sunesson Regionråd för Centerpartiet

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs motionen i sin helhet här >>

2017-02-13
Motion till Regionfullmäktige

Ta ledningen i den digitala utvecklingen för bästa möjliga service till invånarna.

Kronobergs län och Växjö i synnerhet, har haft en stark utveckling av IT-företag och många arbetstillfällen har skapats inom denna sektor. De flesta är överens om att IT-sektorn kommer fortsätta att vara stark och växande både i Kronobergs län och i världen.
Vi vill att Region Kronoberg ska ta ledningen för att utveckla bra IT-lösningar både inom vården och i andra verksamheter. Därför har vi lämnat in en motion till regionfullmäktige om att utveckla en utvecklingsverksamhet i Region Kronoberg inom området. Till exempel kan vi tänka oss att en vårdcentral i länet för möjligheten att utveckla spetskompetens inom E-hälsa.

Idag erbjuder regionen flera e-hälsotjänster till invånarna men vi vill utöka möjligheterna att hitta smarta, enkla och kostnadseffektiva digitala alternativ. För oss handlar det om att i förlängningen förbättra tillgängligheten och spara tid både för våra invånare och personal, säger Sven Sunesson, Regionråd för Centerpartiet

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2017-01-11

Centerpartiet föreslår mammografi för kvinnor över 74 år

Sedan 1989 erbjuds kvinnor i Kronoberg mammografiscreening för att på ett mycket tidigt stadium kunna upptäcka eventuella cellförändringar och på sikt bröstcancer. Kallelse utgår och under senaste halvåret har denna screening blivit kostnadsfri, precis som den var inledningsvis. Idag kallas kvinnor i åldern 40-74 år. Övervägande delen kvinnor utnyttjar möjligheten och tidiga upptäckter görs. Dessa leder till behandling i en vårdprocess som i Kronoberg är bland landets bästa.

Men en stor grupp kvinnor blir aldrig kallade – de 10650 kronobergare som är över 74 år och kvinnor.
Detta kan invagga i falsk trygghet! Vi vet att cancersjukdom ökar med stigande ålder. Vi vet också att vi lever allt längre och håller oss relativt sett friska längre upp i åldrarna. En 75-åring idag är ofta arbetsför, nyfiken på livet, reser, studerar, tränar, passar barnbarn och gör ideella insatser exempelvis. Ett gott liv i ett livskraftigt län! framhåller Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-11-29

Polisen möjligheter att fullgöra sina uppdrag i Kronoberg måste stärkas

Gruppledarna för Alliansen i Region Kronoberg har idag lämnat in en
skrivelse till Regionstyrelsen där man vill ha ett gemensamt agerande från styrelsens sida för att stärka polisens möjligheter att fullgöra sina uppdrag i Kronoberg.

Den senaste tiden har brister inom polisväsendet blivit allt mer uppenbara. Det har bland annat framkommit att det är stora svårigheter att komma i kontakt med polisen, bristande resurser som innebär att tryggheten för våra Kronobergare inte kan garanteras och låg polisiär närvaro. Det är uppenbart att problemen också har påtalats internt. Tyvärr har inte polisledningen varken klarat av den interna dialogen eller möta synpunkter från enskilda poliser och facket, vilket har fått den förödande konsekvensen att många poliser har valt att lämna sina tjänster och söka sig till andra arbetsgivare.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-11-01

Nytt parkeringshus vid lasarettet i Växjö!

Våren 2016 lämnade Centerpartiet och Sven Sunesson in en motion till Region Kronoberg, som krävde åtgärder för att lösa bristen på parkeringsplatser runt Centrallasarettet i Växjö. Motionen föreslog ett nytt parkeringshus byggt i trä och att en ny entré i anslutning till järnvägsbron vid museet skulle planeras.

Idag beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå styrelsen besluta att bygga ett nytt parkeringshus.

Jag är mycket glad över dagens beslut och att min motion givit effekt. Detta är ett första steg i en lösning på parkeringssituationen. P-huset ger 50 nya platser och byggs bakom infektionskliniken, säger Sven Sunesson, Regionråd för Centerpartiet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-11-01

Centerpartiprofil på Region Kronoberg

Idag har ”Öppna jämförelser – Miljö 2016” presenterats, där resultat inom olika miljöfaktorer jämförs mellan länen. Region Kronoberg ligger i topp när det gäller fossilbränslefrihet i kollektivtrafiken och när det gäller användning av ekologiska livsmedel, i den egna verksamheten.

Centerpartiet noterar med glädje att två av partiets starka profilfrågor gett tydligt genomslag i praktiken. Nu gäller det att jobba vidare med övriga resor i Region Kronoberg, för att även Serviceresor i länet blir fossilbränslefria i möjligaste mån, säger Sven Sunesson, Centerpartiets gruppledare.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-10-26

Centerpartiprofil på Region Kronoberg

På dagens regionfullmäktige fick Sven Sunesson svar på sin interpellation till Regionrådet Anna Fransson hur arbetet går med arbete om E-hälsotjänster, som ställts till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson.

Tyvärr tycker jag att Annas svar och den debatt som följde på mötet från minoritetens sida var fokuserad och inrutad i det som redan finns. Tex. 1177 samt samarbeten via journalsystem. E-hälsa är mer än att boka tider via internet eller söka information via 1177. Fler E-tjänster kan ses som landsbygdsutveckling, säger Sven Sunesson, Regionråd

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-10-26

Fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) från Carina Bengtsson (C)

Vi har stora problem med bla rekrytering, långa köer etc inom Region Kronoberg framförallt i sjukvården. Eftersom jag har egen erfarenhet från att ha fått möjligheten att vara med och starta Resursenheten på Ljungby Lasarett, vet jag att det finns ett mycket stort intresse från personal att vilja vara med och påverka. Vi var ett gäng undersköterskor som fick denna möjlighet och alla tog ett stort ansvar för att det skulle fungera. Vi fick mycket positiv respons från samtliga avdelningar som vi servade. Det måste finnas ett incitament och morötter för att lyckas i en organisation. Makten är konstant om någon ska få makt måste någon lämna ifrån sig den.

Min fråga till Anna Fransson:
Är du beredd på att göra mindre enheter i Region Kronoberg t.ex. intraprenader, resultatenheter etc?

Hennes svar är att hon är positiv till att det bildas mindre enheter som t.ex. intraprenader och resultatenheter om det kommer underifrån, alltså från personalen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-10-21

Ny busspendel Ljungby-Halmstad

I december blir det ny busspendel mellan Ljungby och Halmstad. Det beslutades på Trafiknämnden i Region Kronoberg på torsdagen. Det betyder att det kommer att gå att pendla både från Halmstad till Ljungby och tvärtom i ett par tidslägen.

Detta är en fråga vi jobbat med i många år från Ljungby kommuns sida och det är verkligen glädjande att det nu kommer till stånd, säger Carina Bengtsson, Centerpartiets kommunalråd i Ljungby.

Busspendeln finns sedan några år med i Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram och nu har även Region Halland prioriterat busstrafiken, vilket gör att den kan komma igång. Det är tack vare att Alliansens budget, som nu gäller i Region Kronoberg, har anvisat 3 miljoner kr årligen till utveckling av kollektivtrafiken, som detta kan komma till stånd.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-09-23

Bryt Öresundstågen i Österport

Öresundståg är Sveriges mest lyckosamma tågsamarbete. Sex sydlän som samarbetar i en trafiklösning där resenärerna kan åka på samma resekort i alla länen och där tågen uppskattas mycket av våra invånare. Ca 90 % av alla tåg kommer i tid. Men det är för dåligt! Många tåg är i dåligt skick. Det måste bli bättre.

Punktligheten störs naturligtvis av det dåliga underhållet på våra järnvägar, som varit eftersatt ända sedan 1970-talet. Många reparationsarbeten pågår nu och stör trafiken. Det störs också av att det aldrig gått så mycket tåg på järnvägen som nu och det är helt enkelt trångt. För Öresundståg är också problemet att tågen går hela vägen från Kalmar till Helsingör.

Det har under en tid diskuterats en lösning där tågen bara går till Österport i Köpenhamn istället för ända till Helsingör. Då påverkas inte tågtrafiken i Sverige av vad som händer norr om Köpenhamn och vice versa. Det ger ett säkrare system som är mindre känsligt. Detta bör genomföras snarast – säjer Sven Sunesson regionråd i Region Kronoberg.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-09-13

Bättre förbindelse med Stockholm

Vi behöver bättre möjligheter att, via tåget komma till Stockholm tidigt på morgonen – säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd i Region Kronoberg.

Därför har Sven Sunesson skickat skrivelser till SJ, angående inrättande av en tidigare tågförbindelse till Stockholm. Många hör av sej till Region Kronoberg och till kommunerna angående önskemål om tidigare förbindelse. Det är vanligt att möten och konferenser börjar redan vid 9-tiden och då går det inte att via tåg ta sej till Stockholm. Med en förbindelse en timme tidigare än idag, skulle detta vara möjligt och bli ett alternativ till flyg eller övernattning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen till SJ här >>

2016-09-13

Stanna på Kastrup

Vid möte med Trafiknämnden föreslog Sven Sunesson, Centerpartiet, att Trafiknämnden skulle protestera mot att Öresundstågen inte gör uppehåll vid Kastrup.

Det är viktigt att vi i Kronobergs län protesterar mot att Öresundstågen inte sköter uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Skånetrafiken har ansvaret för trafiken och måste göra något åt problemet, säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd och vice ordförande i Trafiknämnden.

Läs mer här >>

2016-06-22

Kronoberg – En attraktiv region för hälsa och tillväxt

På Regionstyrelsen idag lade Alliansen fram sitt förslag till budget för 2017, med flerårsplan 2018-2019. Man presenterar en budget där satsningar på vården och förbättrade arbetsvillkor för personalen är framträdande.

Läs mer här >>

2016-06-22

Infrastruktur berör alla

Centerpartiet har lämnat in en skrivelse till Regionstyrelsen som föreslår ett brett samråd mellan länets olika aktörer, när det gäller infrastruktur, kommunikation och Länstransportplanen.

Region Kronobergs uppgifter är många och omfattande. Förväntningarna på ett regionalt ledarskap är stora bland kommuner, Linnéuniversitetet, företag och företagare, Handelskammare, enskilda medborgare. Ett område som till sin natur är regional är infrastruktur och kommunikationer.

Region Kronoberg är trafikhuvudman, ansvarar för den regionala länstransportplanen, är majoritetsägare i Småland Airport m.m. Därmed är infrastruktur och kommunikationer ett självklart område för regionalt ledarskap, säjer Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Läs mer här >>

2016-05-04
Sven Sunesson

Delårsrapporten kräver insatser av Region Kronoberg

Region Kronoberg har presenterat en delårsrapport, som visar att kostnaderna i hälso- och sjukvården fortsätter att stiga kraftigt över budget. I årsprognosen saknar Hälso- och Sjukvårdsnämnden 120 miljoner och resultatet för hela Region Kronoberg blir i prognosen 0 istället för budgeterade + 71 miljoner kr. Nettokostnadsutvecklingen pekar mot ökade kostnader om 6,5 %.
Vid Regionstyrelsens möte 16-05-10 lämnade Alliansen flera förslag till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen i framförallt hälso- och sjukvården.

Trots flera beslutade insatser i Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att minska kostnaderna, fortsätter kostnaderna att skena. Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen, säjer Centerpartiets Sven Sunesson.

Läs mer här >>

2016-04-27
Sven Sunesson

Vårdcentralsfilial i Ryssby/Agunnaryd är nu möjligt!

Idag biföll regionfullmäktige en Alliansmotion som innebär att reglementet för att en vårdcentral ska kunna öppna en filial ändras. Ändringen innebär att det blir öppnare och lättare att öppna en filial där behov av vårdcentralens tjänster finns. Motionen föreslår även att filialverksamhet inom vårdvalet ska kunna ske i Ryssby och Agunnaryd.

Frågan om filialverksamhet i Ryssby har diskuterats under många år. Centerkvinnorna i Ryssby tillsammans med pensionärsorganisationerna, liksom socialnämnden i Ljungby kommun har drivit frågan.

Jag är mycket nöjd över att vi nått en lösning i denna fråga, där alla partier nu är överens. Detta är en fråga som pågått under lång tid och det är viktigt för att erbjuda jämlik och lika vård över hela länet, säger Sven Sunesson. Detta ger Vårdcentralerna möjlighet att öka servicen till invånarna i länet.

Läs mer här >>

2016-04-27
Sven Sunesson

Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg – Beslut på dagens regionfullmäktige

Idag beslutade ett enhälligt regionfullmäktige att bifalla vår motion angående nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som vi lämnade in i höstas.

Grundläggande för vår gemensamma välfärd är att så många som möjligt har ett arbete och att varje anställd och företagare arbetar så många timmar som möjligt. Region Kronoberg har en av landets lägsta sjukfrånvaro. Det är bra, men för det kan vi inte slå oss till ro. Enligt den senaste statistiken, ökar sjukfrånvaron i region Kronoberg. Detta är inget unikt för oss, men lik väl allvarligt. Det finns en tendens till ökande sjukfrånvaro relaterad till stress. Cirka 40 % av alla sjukfall i landet är numera stressrelaterade. Region Kronoberg ska inte på sina egna arbetsplatser skapa ohälsa. Bortsett från det mänskliga lidandet kostar sjukfrånvaron mycket pengar samt orsakar stor påfrestning på verksamheten.

I detta arbete har vi som arbetsgivare det största ansvaret, men även samtliga anställda ansvarar för en god arbetsmiljö för sina arbetskollegor. Vi som arbetsgivare måste bejaka och stimulera ett gott ledarskap på våra arbetsplatser. Ingen medarbetare i Region Kronoberg ska bli sjuk av sin arbetsmiljö, säger Sven Sunesson

Läs mer här >>

2016-04-05
Sven Sunesson

Åtgärder för att förbättra P-situationen

Centerpartiet har motionerat om att lösa Parkeringssituationen vid CLV-området. Nu lämnar också Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg, in en skrivelse till Regionstyrelsen.

Att lösa P-problematiken runt CLV långsiktigt kräver åtgärder som kan ta tid att genomföra. Därför behövs även åtgärder för att hantera de akuta problemen, säger Sven.

Växjö kommun kommer att ha P-platser på Drottninggatan, som kommer att kosta 18 kr per timme dygnet runt. I WTC-huset kommer det att finnas P-platser till ett liknande pris. Regionens P-hus har väsentligt billigare pris och är ett naturligt val för både lasarettsbesökare och tågresenärer eller butikspersonal.

Region Kronoberg bör eftersträva att ge patienter och besökare till dem en bra parkeringslösning. Därför bör vi snarast införa restriktioner för parkering i P-huset, alternativt höja avgiften drastiskt, kräver Sven i skrivelsen.

Läs mer här >>

2016-03-22
Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Grönt ljus för grön rehabilitering

Centerpartiet i Region Kronoberg motionerade 2014 om införande av grön rehabilitering, dvs naturunderstödd rehabilitering exempelvis vid utmattningssyndrom eller lättare psykisk ohälsa. Denna skulle kunna bli ytterligare ett ben att stå på för företagare på landsbygd eller genomföras i egen regi alternativt i samverkan med t ex naturbruksgymnasier. Motionen fick då ett försiktigt positivt svar. Britt-Louise Berndtsson, C, har även nyligen interpellerat i ärendet i regionfullmäktige.

Vid dagens regionstyrelse togs ett rejält kliv framåt i frågan, då beslut togs om att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering inom Region Kronoberg.

Grön rehab ger så många möjligheter, säger Britt-Louise Berndtsson. Snabbare återhämtning, mindre medicinanvändning, mer varaktigt tillfrisknande och möjlighet att återgå i arbete, även om det inte alltid blir på samma arbetsplats. Samtidigt kan det ge ytterligare ett ben att stå på för småföretagare. Vi bor ju mitt i naturen och forskningen vid Alnarp visar tydligt på positiva resultat.

Läs mer här >>
2016-02-22
Sven Sunesson

Mer EU-pengar till regionen

Ett av de arbetssätt som blir mer och mer vanligt i den regionala utvecklingen är att både privata och offentliga organisationer söker bidrag från både nationella och internationella EU-fonder. Detta gör att lokalt anslagna medel kan mångdubblas på ett effektivt sätt. Gemensamt för alla EU-projekt är att de kräver mycket administration och att det kan vara svårt att hitta rätt projekt för rätt verksamhet.

Målet för Region Kronoberg måste vara att gemensamt till regionen, ta hem så mycket EU-medel som möjligt. Andra län i Sverige är betydligt bättre än oss i frågan. Som lyckat exempel kan nämnas att Västra Götalandsregionen som får, tack vare EU och privata aktörer, fem kronor för varje satsad krona.

Jag föreslår därför i en skrivelse till regionstyrelsen att Regionala Utvecklingsnämnden beslutar att erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och regionen effektivt ska kunna söka och få tillgång till EU-medel, avslutar Sven Sunesson

Läs mer här >>
Läs skrivelsen till regionstyrelsen här >>

2016-01-19
Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (Kd), Yngve Filipsson (L)

Tidigarelägg ombyggnad på CLV

Antalet förlossningar i länet ökar för varje år som går. Inom några år kommer antalet förlossningar ha stigit från cirka 2000 per år till 2500 per år. Det är väldigt glädjande att Kronoberg växer men det ställer samtidigt höga krav på många av våra verksamheter, till exempel förlossningsvården. En ombyggnad av BB, förlossning och neonatal är planerad i det pågående generalplanearbetet men behoven är akuta och måste prioriteras. På dagens arbetsutskott för Regionstyrelsen lägger därför gruppledarna för allianspartierna i Region Kronoberg följande yrkande:

Med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet yrkar allianspartierna att Region Kronoberg skyndsamt utreder möjligheter att tidigarelägga ombyggnad av BB, förlossning och neonatalavdelning på CLV.

Läs mer här >>
2015-12-27
Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

På liv och död för alla!

Vi har en väl fungerande ambulansverksamhet i Kronobergs län. Sedan lång tid tillbaka mäter vi hur lång tid det går från larm till utryckningsfordon är på plats och vi uppnår nästan målet att 60 % av länets invånare ska nås av ambulans inom 10 minuter efter larm, men räcker det? Vad säger det om tiden för utryckning till de som bor längst bort? Är detta ett tillräckligt sätt att mäta om utryckningar fungerar tillräckligt bra? Täcker detta de krav kronobergarna kan ställa på våra utryckningsfordon?

Akut sjukdom eller olycka kan inträffa var som helst i Kronobergs län. Att vi når 60 % av befolkningen inom 10 minuter är bra, men inte tillräckligt. Även de 40 % som bor utanför 10 minutersgränsen har rätt till akut vård inom rimlig tid, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg och Britt-Louise Berndtsson, (C) Ledamot i Hälso-/sjukvårdsnämnden Region Kronoberg.

Vi anser att det behövs fler dimensioner när det gäller ambulansverksamheten. Därför har vi ställt en motion till Regionfullmäktige. Vi vill att Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över ambulansverksamheten i syfte att förbättra verksamheten. Frågorna syftar till att fler ska får snabbare tillgång till hjälp vid akut sjukdom, tillägger Sven och Britt-Louise

Läs mer här >>
2015-12-10
Sven Sunesson

Dags för nytt P-hus vid Lasarettet

Under relativt lång tid har parkeringsproblematiken omkring Centrallasarettet i Växjö diskuterats. Jag har därför lämnat in en motion till region Kronoberg i frågan.

Både medarbetare, besökare och patienter är bekymrade över parkeringssituationen. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Detta är inte långsiktigt hållbart. Det är viktigt att Region Kronoberg planerar för att lösa denna fråga, säger Sven Sunesson

Centerpartiet vill att Region Kronoberg väljer ett klimatsmart alternativ och bygger ett P-hus i Trä. Gärna med gott om laddstolpar för elbilar avslutar Sven Sunesson

Läs mer här >>
2015-11-20
Britt-Louise Berndtsson, Thomas Haraldsson

Integritet och person före system!

Socialstyrelsen har gett ett större antal instanser, inklusive Region Kronoberg, möjlighet att svara på förslag om regeländring på nationell nivå när det gäller hur man registrerar abortpatienter. Argumentet för regeländringen är att kunna forska på sjukvård och kvalitetsuppföljning.

Detta är fullt möjligt redan idag, med det stora antal parametrar som redan registreras, framhåller Britt-Louise Berndtsson och Thomas Haraldsson. Dock finns det ganska många detaljer som inte registreras när det gäller abort. I nuläget respekteras dessa kvinnors integritet.

Integriteten och den enskilda människan har hittills ansetts viktigare än systemet. Men nu föreslår Socialstyrelsen att det är viktigare att all sjukvård ska registreras på samma sätt i nationella databaser.
Centerpartiet i Region Kronoberg har vid Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling av ärendet drivit att gå emot Socialstyrelsens förslag.

Läs mer här >>
2015-10-08
Britt-Louise Berndtsson

JA! till att alla har rätt att höra

Centerpartiet i Region Kronoberg har idag fått ett rejält JA! i hälso- och sjukvårdsnämnden på skrivelsen ”Alla har rätt att höra”. Skrivelsen siktade in sig på dels det inhumana i att ha mer än årslång kö till bedömning av behov av hörselhjälpmedel med risk för isolering och ohälsa, dels den stress det innebär att jobba under en sådan kö.

Dagens beslut i nämnden innebär både att köpa undersökningar från andra vårdgivare för att kapa kön, dels ny upphandling inför 2016 samt inte minst att anställa ytterligare en audionom i Region Kronoberg under 2016.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Per Schöldberg, Thomas Haraldsson

Dags för dubbelspår Alvesta-Växjö

Sätt fart på planeringen av ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö för en fortsatt utveckling av länets kollektivtrafik. Den uppmaningen riktar Centerpartiets gruppledare i Region Kronoberg Sven Sunesson och de båda kommunalråden Per Schöldberg, Växjö och Thomas Haraldsson, Alvesta, i en skrivelse till Trafikverket och Region Kronoberg.

Vilka steg som behöver ske härnäst måste trafikverket avgöra. Vi anser att arbetet snarast måste gå vidare med en prioritering – viktigast först och där målet är fullt utbyggt dubbelspår mellan Alvesta och Växjö så snart som möjligt. Nuvarande tillstånd är inte tillfredsställande där minsta störning leder till stora konsekvenser i förseningar av flera tåg.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson, Irene Olofsson, Sven Jansson

Strandskyddet fick Centerstämman att svalla

Den pågående Centerstämman i Falun har med stor energi och djupt engagemang behandlat nuvarande hantering av strandskyddsreglerna, där länsstyrelsernas överprövningsrätt ofta går stick i stäv med kommunernas utveckling och attraktivitet.

I kommittéarbetet röstades partistyrelsens förslag ner och efter kompromiss landade stämman i följande beslut när de drygt 520 ombuden sagt sitt:

Att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks. Bland annat bör inriktningen och perspektivet i strandskyddslagstiftningen ändras i syfte att öka det kommunala inflytandet.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Carina Bengtsson

Centerpartiet sätter blåslampa på elbilar i regionen

Regionstyrelsen godkände vid onsdagens sammanträde en motion från Centerpartiet. Syftet med motionen är att få flera att använda elbilar och upptäcka fördelar med detta samt att flera elbilar syns i kronobergstrafiken. Samtidigt blir det en miljövinst – inget fossilt bränsle och inga utsläpp vid körning.
Förslaget innebär att införa möjligheten att mot bruttolöneavdrag använda elbil som anställd i Region Kronoberg, på samma sätt som med införandet av datorer en gång i tiden

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Centerpartiet för patientmakt fullt ut

Onsdagens regionstyrelse behandlade bl a det lokala regelverket för e-journaler. Under ärendets gång har Centerpartiet gett energi åt debatten och varit pådrivande för att patienterna ska få ta del av sina egna journaler via nätet så snart notering är gjord. Allt i syfte att följa den nya patientlagens intentioner om delaktighet och makt åt patienten, men också för att äntligen myndigförklara regionens invånare. Att läsa sin journal via internet blir möjligt från januari 2016 i Region Kronoberg. Enda undantaget är de som är dömda till rättspsykiatrisk vård. I nuläget kan man begära ut sin journal som papperskopia.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson

Ny ersättningsmodell för Vårdvalet klubbad utan beslutsunderlag

Vänsterminoriteten beslöt på onsdagens regionstyrelsemöte att förändra ersättningen till primärvården i vårdvalet. Alliansens samtliga ledamöter röstade mot (liksom SD).
I Alliansens reservation skrivs:
”Vi ser mycket allvarligt på konsekvenserna av förändrade vårdersättningar. Vi i Alliansen värnar vårdvalet som hittills lett till bättre tillgänglighet och kvalitet för kronobergarna. Kronoberg är till stora delar ett glesbygdslän med två större kommuner och alla kronobergare ska ha rätt till en god vård i hela länet.”

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Centerpartiet önskar helhetssyn över länets tandvård

Centerpartiet önskar en belysning av beläggning, bemanning och framtidsplaner för folktandvård i hela Kronoberg i förhållande till behov.
Centerpartiet önskar även en belysning av möjlighet att konkurrensutsätta eventuell ny klinik.

Läs mer här >>

Åke Carlson

Om tandvård Åseda

På regionfullmäktige 17/6 ställde Åke Carlson en fråga om hur regionen skall säkra tandvården, inte minst för skolbarnen, i Åseda.

Efter Elmborgs nedlägning i Åseda och Folktandvårdens nedläggning i Alstermo finns nu knappt fyra heltids tandläkare i Uppvidinge. Vid tidigare kontakter mellan kommunen och regionen har regionen sagt att man övervägde att sätta in tandvårdsbussen eller söka en mottagning i Åseda, men med bemanning från Lenhovda.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson

Centerpartiet: Alla har rätt att höra

Under dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg la Centerpartiet ett förslag för att försöka komma till rätta med den årslånga kön till bedömning och utprovning av hörapparater under rubriken ”Alla har rätt att höra”.
Nämndens beslut blev att låta presidiet bereda ärendet och återkomma till nämnden i ärendet senast i oktober 2015.

Läs mer här >>

Sven Sunesson

Region Kronoberg, säger Ja till tågverkstad

Under flera år har Länstrafiken Kronoberg tillsammans med övriga län i Öresundstågssamarbetet, arbetat för att tillskapa en egen verkstad för tågunderhåll. Förslag om att bygga verkstad i Hässleholm är nu framme och idag beslutade Regionfullmäktige att ställa sig bakom planerna och att teckna kontrakt med byggaren Region Skåne.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson, Carina Bengtsson

HELA Gröna Kronoberg ska utvecklas till 2025

Regionfullmäktige har idag antagit Kronobergs nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, med namnet Gröna Kronoberg 2025. Denna har föregåtts av en gedigen och bred process. Centerpartiet har bidragit i omgångar under resans gång, både i styrelser, under remissförfarandet samt senast under regionstyrelsens behandling.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Centerpartiet lyfte Gröna Kronoberg 2025

Centerpartiet har under processen att ta fram Region Kronobergs nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, varit aktiva både med synpunkter i samband med regionstyrelsens insyn och genom att lämna remissvar.

Centerpartiet har i detta haft framgång med att lyfta fram gröna näringar och skogens betydelse både som råvara, förädlade produkter och som stor bindare av koldioxid. Vidare lyckades Centerpartiet få gehör för en ny åtgärdspunkt i den regionala utvecklingsstrategin under samhandling, dvs att aktörer drar åt och jobbar mot samma mål.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Brist på styrning skadar verksamheten!

Centerpartiet konstaterar med förvåning bristen på framförhållning och ledarskap i regionens minimajoritet, S+V+MP, i och med dagens beslut att förskjuta budgetavgörandet till november.

Läs mer här >>

Alliansens gruppledare

Mer tillväxt- Bättre vård! – Alliansens budget för 2016

Alliansen i Region Kronoberg presenterade idag sin budget för 2016, med flerårsplan 2017-2018. Den innehåller flera viktiga signaler till de olika verksamheterna inom Region Kronoberg.

Alliansen vill höja ambitionen för hjärtsjukvården i Kronobergs län genom att erbjuda kranskärlsröntgen och ballongvidgning på lasarettet i Växjö. Man vill även fortsätta den påbörjade satsningen på akutläkare, både i Ljungby och Växjö.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Det är viktigt att ge möjligheter till vidareutbildning, att ta tillvara den kompetens vi har och hitta möjligheter att rekrytera våra nyanlända med vårdutbildning.

Framförallt visar man på att man klarar av att lägga fram en riktigt bra budget, utan att höja skatten.

Läs mer här >>

Sven Sunesson

Motion av Centerpartiet
Ta fram en regional utvecklingsstrategi för de gröna näringarna

Länets utveckling är beroende av, att hela länet har livskraft. I många delar av länet är de gröna näringarna grunden i boendet och för servicens upprätthållande. För en gynnsam utveckling av hela länet anser jag att den nedåtgående trenden som vi upplever för Svensk och Kronobergs landsbygd måste brytas.

I Regionen behöver vi ta ansvar för att utveckla näringslivet i hela vårt län. Det kan gälla allt från forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur. Vi behöver en strategi i länet, för hur vi ska arbeta med de här frågorna för att snabbt vända utvecklingen till något positivt för hela länet, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Ge tydligare direktiv för regionens arbete i Bryssel!

Centerpartiets regionpolitiker har varit på studieresa i Bryssel. Nya och gamla politiker måste lära sig hur EU-arbetet fungerar, hur man kan påverka och vilket ansvar EU respektive Sverige och regioner har.

En av slutsatserna under besöket är att vi behöver förtydliga uppdraget till vårt eget Brysselkontor, för Småland och Blekinge. Det finns politikområden där vi har tydliga intressen i vår region. Inom dessa har vår personal möjlighet att göra skillnad, om vi är tydliga med vad vi vill.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Carina Bengtsson

Erbjud miljöbilar till anställda i region Kronoberg

En stor utmaning framöver är miljön. Vi som offentlig arbetsgivare kan med detta förslag om att erbjuda miljöbilar till anställda inom region Kronoberg vara en föregångare. Det finns redan några kommuner och landsting/regioner som har detta erbjudande till sina anställda. Erbjudandet bygger på samma princip som hemdatorerna för några år sedan, med avdrag från bruttolönen!

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Carina Bengtsson

Starta undersköterskeutbildning i egen regi

Vi anser att en av välfärdens största utmaningar är att rekrytera utbildad personal. Vi vill att Region Kronoberg gör vad vi kan för att trygga framtidens rekryteringsbehov. En undersköterskeutbildning i egen regi kan vara ett sätt att klara de framtida rekryteringsbehoven.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Decentralisering av arbetsplatser

I och med Region Kronobergs ansvar för regional utveckling är det angeläget att även inom den egna verksamheten förlägga lämpliga enheter på olika platser i vårt län.

Sjukvård och tandvård finns väl spridd i hela länet, men när det gäller tjänstemannaorganisationen är den i huvudsak centrerad till Växjö.

Det är viktigt att Region Kronoberg finns i hela länet och därför ser över möjligheten att förlägga viss verksamhet till andra orter än Växjö.

Läs mer här >>

 

Sven Sunesson

Centerpartiet kommer att rösta Nej till Utredning om samvetsfrihet

Landstingsfullmäktigegruppen inom Centerpartiet har diskuterat ställningstagandet till motionen från Kristdemokraterna om Samvetsfrihet för anställda i Landstinget Kronoberg. Inför landstingsstyrelsen såg vi förslaget om utredning, som ett sätt att tydligt visa vilka problem och konsekvenser ett införande skulle ge.
I den diskussion vi haft i Centerpartiet har vi kommit fram till att vi kommer att rösta mot motionen. Alla utredningar kostar pengar och vi i Centerpartiet kommer inte att tillstyrka något förslag om att införa samvetsfrihet. Skälen mot detta är tillräckligt tydliga redan nu.

Läs mer här >>
Sven Sunesson

Studeranderesor lika i Sydsverige

Regionförbundet Södra Smålands Trafiknämnd, beslutade idag att införa ett länsöverskridande periodkort för studenter, lika för de län som samarbetar inom Sydtaxan. Tidigare har det varit olika rabattsatser i de olika länen. Från 20% i Kronobergs län till 30% i Region Skåne. Det nya beslutet gör att det blir 25% i alla länen (under förutsättning att övriga län också beslutar så) på länsöverskridande resor. Det gäller Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköping och Kronobergs län.

Läs mer här >>
Sven Sunesson och Elizabeth Peltola

Krösatåg

Centerpartiet har arbetat hårt för de nya tågstationerna och välkomnar det utökade, efterfrågade utbudet. De mindre orterna stärks och det ger möjlighet till ökat boende och ökad attraktivitet. Det är för oss Närodlad politik, säger Sven Sunesson, Ordförande i regionförbundets trafiknämnd.

Läs mer här >>

 

Sven Sunesson, Christer Jonsson, Rune Backlund

Brev till regeringen angående bristen på sjuksköterksor!

Många landsting och regioner har stora bekymmer med rekryteringen av sjuksköterskor, med minskning av sjukvårdsplatser som följd. Bara i Kronoberg stängs ca 25 % av platserna under sommaren, som till stor del beror på personalbrist. På många håll är det bekymmer under hela året. Rekryteringsproblemen av sjukvårdspersonal är inget nytt utan har funnits några år. Tidigare har det varit svårast att få tag på läkarkompetens vilket har lösts med hyrläkare, med ökade kostnader som följd. Det som är oroande är att det börjar bli mer vanligt med hyrsjuksköterskor i många landsting.

Läs mer här >>
Sven Sunesson och Susanne Frank (M)

S-politik kostar landstinget miljoner

Socialdemokraternas politik slår hårt mot landstingens och kommunernas ekonomi. S-förslaget att höja arbetsgivaravgifterna för unga upp till 25 år, samt för äldre över 65 år, kostar Landstinget Kronoberg 27 miljoner kronor, vilket nästan motsvarar kostnaderna för att driva två vårdcentraler under ett år.

Läs mer här >>
Sven Sunesson

Infrastrukturpropositionen

Idag presenterades Regeringens infrastrukturproposition. En glädjande läsning som visar att regeringen ökar satsningarna med 20 % till 522 miljarder kr under 12-årsperioden, mer än någonsin.
-Vi har fått många av våra prioriteringar med i infrastrukturplanen och vad bättre är, att de också prioriterats tidigt i planen, säjer Sven Sunesson (c), landstingsråd och ordförande i Regionförbundets Södra Smålands Trafiknämnd.

Läs mer här >>