Motioner- interpellationer- och skrivelser

Hem » Motioner- interpellationer- och skrivelser
Motioner- interpellationer- och skrivelser 2018-01-16T21:57:48+00:00

Sven Sunesson och Carina Bengtsson

Motion till regionfullmäktige

angående att starta en företagsjour

Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till invånarna. Ett av Region Kronobergs viktiga uppdrag är att främja näringslivet och att försöka skapa tillväxt i länet.

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har man tillsammans skapat ”Företagsjouren”. En service till företag i svårigheter. Man bedömer att över 1500 arbetstillfällen har räddats genom detta arbete.

Centerpartiet tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats.

Läs motionen i sin helhet här >>

Gruppmotion

Motion till regionfullmäktige

angående P-situationen vid Ljungby lasarett

Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Flera medborgarförslag har också kommit in. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är svårt att hitta P-plats vid lasarettet och de med rörelseproblem är de som lider mest av detta.

Centerpartiet bedömer att det behövs fler parkeringsplatser vid lasarettet. Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta möjliga ytor att göra om till P-platser. Även alternativ inom befintlig lasarettstomt måste naturligtvis utredas.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta

 • Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
  möjligheter till att öka antalet Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 • Att ge Trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten
  till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby
 • Att återkomma till Regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag
Läs motionen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Interpellation till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö

angående patientnämndens ställning enligt nya lagstiftningen

Från den 1 januari 2018 har patientnämnden enligt ny lagstiftning en ännu mer fristående ställning i förhållande till övrig organisation inom region/landsting. Det gäller både var man är lokaliserad och ekonomiskt.

Därför vill jag gärna få svar på hur patientnämnden ser på sin självständighet både fysiskt/lokalmässigt samt ekonomiskt i Region Kronoberg. Är regionen väl förberedd på den nya lagstiftningen?

Mina frågor till Bo Dalesjö angående patientnämndens ställning är följande:

 1. Är Region Kronoberg fullt ut förberedd inför att den nya lagstiftningen kring patientnämnder träder i kraft vid årsskiftet?
 2. Hur ser du på nämndens framtida självständighet ekonomiskt?
 3. Hur ser du på nämndens framtida självständighet fysiskt/lokalmässigt?
 4. På vilket sätt arbetar vi för att förhindra hot och våld och på vilket sätt arbetar vi för att ta hand om dem som utsätts för hot och våld i vården?
 5. Är det andra åtgärder som borde vidtagas inför det att den nya lagen träder i kraft?
Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg

angående risk för hot i vården

Vi vet att det förekommer hot på många håll i vårt samhälle. Vi tror oss också veta att hoten i vården tenderar att öka. En enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar, visar att var fjärde läkare har utsatts för hot eller våld av patienter (Dagen samhälle nr 30).
Även i Kronobergs län har vi sett problem bland annat där blåljuspersonal blivit utsatta för hot vid utryckning. Centerpartiet har i riksdagen föreslagit skärpta straff vid våld mot blåljuspersonal.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är:

 1. Vad vet vi om hot och våld mot vårdpersonal i Kronobergs län? Hur stort är problemet?
 2. Var inom vården sker förskrivningen?
 3. Har vi effektiv, rättvisande statistik för hot och våld?
 4. På vilket sätt arbetar vi för att förhindra hot och våld och på vilket sätt arbetar vi för att ta hand om dem som utsätts för hot och våld i vården?
 5. Anser du att vi behöver förstärka arbetet mot hot och våld i vården i Kronbergs län?
Läs interpellationen i sin helhet här >>

Thomas Haraldsson

Motion till Regionfullmäktige

Laddstolpar på regionens samtliga arbetsplatser

I Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018 som är mycket ambitiöst framgår det att vi ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan.

Bland annat står det att vår minskning 1990-2025 av klimatpåverkande utsläpp ska vara högst i riket. Vi skriver också att Kronobergs län ska bli ett ”plusenergilän” där delmålet är att till 2025 ska 80 % av den totala energianvändningen komma från förnyelsebara källor.

För att nå dessa mål måste vi vidta åtgärder redan nu. Denna typ av mål förutsätter både investeringar och förändring av resmönster mm som gör att det tar tid. Vi som offentlig aktör måste visa vägen och vara goda förebilder i miljöarbetet. Vi ser att det finns ett intresse runt om i länet för att vara klimatsmarta, men omställningen upplevs som besvärlig.

Ett sätt som jag ser som en relativt enkel åtgärd för att stimulera omställningen till en klimatsmart fordonsflotta i länet är att Region Kronoberg ser till att det finns laddinfrastruktur för elbilar på Region Kronobergs samtliga arbetsplatser.

Jag föreslår att:

 • Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på Regionen Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Läs motionen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg

angående hanteringen av köer i sjukvården

Under vår interpellationsdebatt kring den långa kön inom hörselvården senast framkom det till både din och min förvåning att vi har två olika köer in, en i Ljungby och en annan i Växjö. Jag var fram till dess naiv nog att tro att alla kronobergare med behov av hörselutredning stod i samma kö.
Enligt den anhöriga som kontaktade mig angående svårigheten att få hjälp med förnyad hörapparat, betraktades Ljungby som ”utomläns” om man bor i Tingsryds kommun. Resan till Ljungby blev både längre och fick bekostas av patienten själv.

Med anledning av ovanstående vill jag gärna ha reda på hur det dels förhåller sig med öst- och västkö inom hörselvården, dels om det finns flera vårdområden inom Region Kronoberg som har öst- respektive västkö? Vi har ju länge inom politiken åtminstone talat om ett sjukhus med två ingångar, men helt tydligt fungerar det inte så inom alla områden.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg

angående Fysisk aktivitet på recept

Hittills under innevarande mandatperiod har Fysisk aktivitet på recept (FAR) inte varit synlig som måltal eller i målstatistik som delgivits oss förtroendevalda inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Region Kronobergs årsredovisning är trenden vikande.
Samtidigt ökar till exempel den psykiska ohälsan oroväckande. Det är tydligt konstaterat att fysisk aktivitet är viktigt även för vårt psykiska mående, inte enbart för kroppen i sig.

Detta innebär att jag som centerpartist och tillskyndare av både förebyggande vård och vård som kan skynda på och komplettera, eller till och med ersätta, medicinering ställer följande frågor:

 1. Hur ser statistiken för Fysisk aktivitet på recept ut från år 2014 och framåt?
 2. Var inom vården sker förskrivningen?
 3. Hur ser planen för fortsatt förskrivning av Fysisk aktivitet på recept ut?
 4. Vilka är samarbetspartners i denna behandlingsform?
 5. Finns det möjlighet att få Fysisk aktivitet på recept på nära håll i hela länet?
Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg

angående Kulturens tillgänglighet i hela länet

Regionens olika kulturinstitutioner har i stor utsträckning sin bas i Växjö. Det ingår i deras uppdrag att verka i hela Region Kronoberg för att kulturverksamheten ska spridas till alla i länet.

Vi mäter årligen antalet besökare i kulturverksamheten och redovisar i delårsrapporter och årsredovisning och mål finns satta i budget. Målet för 2017 är att antalet besökare i kulturverksamheter i övriga kommuner (exklusive Växjö), ska vara 54 % av antalet besökare i Växjö.
2013 var det 62 %, 2016 bara 43 %.
Tyvärr lyckas inte kulturverksamheten spridas i tillräckligt stor utsträckning.

Mina frågor till Kulturnämndens ordförande är:

    1. Är du nöjd med resultaten av hur kulturverksamheten sprids i länet?
    2. Vilka åtgärder planerar kulturnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för år 2017?
    3. Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela länet ges samma möjligheter?
Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson

angående användningen av förnyelsebart bränsle

I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle. Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts. Ett mycket dåligt resultat av en region som vill kallas ”Gröna Kronoberg”.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är:

    1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
    2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
    3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 % förnyelsebart bränsle?
    4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare regelverk eller andra åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region Kronoberg?
Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson, Carina Bengtsson

Skrivelse till Regionala Utvecklingsnämnden

Utveckla Mat 2018 över hela länet

I Regeringens budget för 2018 och framåt finns medel avsatta för satsningar på
livsmedelsstrategins genomförande, med fokus på att stärka de lokala och regionala
aktörerna. Medel finns både i landsbygdsprogrammet och hos länsstyrelserna.

Det är glädjande att vi nu ser några satsningar för att genomföra åtgärder i enlighet
med livmedelsstrategins förslag. Här ges möjligheter för Kronobergs län att ge våra
livsmedelsproducenter och övriga aktörer stöd i sitt arbete.

Vi föreslår
att Run arbetar för att hitta finansiering för att gynna lokala och regionala initiativ runt
om i länet, där livsmedelsproduktionen kan stärkas. Det kan gälla
marknadsaktiviteter, mässor, nätverk eller det som aktörerna kan samlas runt.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (Kd), Yngve Filipsson (L)

Motion

Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin

BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.

I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.

Läs motionen i sin helhet här >>

Thomas Haraldsson

Interpellation till Ordförande i hälso-/sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S)

Kronobergs läns barn och unga behöver ett Barnens hus

Thomas Haraldsson ställer interpellation gällande vad som sker med tankarna på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste definitiva beslutet i frågan.

I slutet av 2016 presenterades ett alternativ på utbyggnad som innebar att tanken med ett samlat barnens hus skrotades. Detta förslag fick massiv kritik och blev som tur är inget med. Nu är alla tillbaka med att arbeta för ett samlat Barnens hus på Centrallasarettet i Växjö, men jag anser att diskussionerna om ett alternativ har skapat både oro och gjort att arbetet har tappat fart, vilket är olyckligt.

Läs mer här >>

Sven Sunesson

Enkel fråga till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg

Vad har skett med motionen om ambulansorganisationen?

På fullmäktige i juni 2016, behandlades en motion från Centerpartiet om ambulansorganisationen. Beslutet blev att bifalla motionen om en utredning av organisationen med ett antal medskick.
Redovisning skulle ske av Hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2017.

Min fråga till Charlotta Svanberg är

 • Vad har skett?

 • Vilka slutsatser och förslag presenteras av utredningen?

 • När får regionfullmäktige redovisning av utredningen?

Läs motionen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg

Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård

Kortare elavbrott förekommer då och då, längre mera sällan numera i länet. På sjukhusen är det självklart med reservkraft, men tydligen inte på vårdcentraler och tandvårdskliniker. Oavsett längd är det inget önskvärt att tandkliniken får elavbrott precis när bedövning lagts, när röntgen ska göras eller när vårdcentralen behöver göra labbtester, läsa journaler osv.

Centerpartiet anser att det bör finnas reservkraft vid varje vårdcentral och tandvårdsklinik. Detta kan ordnas i samverkan med annan huvudman, med hyresvärd eller i egen regi. Vi har både ont om personal och dyrbar personal. Patienternas tid är värdefull. För att inte tala om eventuellt lidande som uppkommer. Utvecklingen kommer att gå mot mera nära vård, att fler specialiteter kommer att kunna erbjudas inom primärvården. Vidare ingår vårdcentralerna i Region Kronobergs krishanteringsplan, och i nödsituationer måste elektriciteten fungera.

Läs motionen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Olof Björkmarker, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

Hur förbereder vi länet för Brexit?

Storbritannien har sökt utträde ur EU. Vi vet att om ca två år kommer Storbritannien att skiljas från EU. Däremot vet vi inte vad det innebär eller exakt vilka följder det kommer att få för Kronobergs län. Kommerskollegium konstaterar i en nyskriven rapport att oavsett utgången av förhandlingarna kommer Brexit att medföra krångel, byråkrati och fördyringar.
Det är inte de stora företagen som får de stora problemen, de kan hantera dem, utan det är de små och medelstora företagen.
I Kronobergs län är det 11 % av det totala exportvärdet som exporteras till Storbritannien. Kronobergs län är det län i landet som har störst andel av exporten riktad till Storbritannien enligt Stockholms handelskammare. Detta kan få mycket stora effekter på vår produktion om vi inte klarar omställningen.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Interpellation till Charlotta Svanberg, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hur märker patienter till vårdcentralen att ny patientlag är införd?

Trots att ny patientlag är införd får vi fortfarande höra om vårdcentraler som inte kan ge en tid till dagen efter, då dagens tider är slut, utan ber patienten att ringa igen nästa dag. Vi hör talas om vårdcentraler som meddelar vårdsökande att de kontaktar fel vårdcentral, då de inte är listade just där. Vi hör talas om vårdcentraler som helt enkelt hänvisar till jourläkarcentralen eller akuten i stället för att ta emot patienterna hos sig. Senast hörde vi att patienter troligen aldrig kommer att kunna boka tid via webben till vårdcentralerna, för de måste bedömas först

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Motion till Regionfullmäktige

Resandet över länsgräns ska bli lika!

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.

När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.

Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa enheter. Vi arbetar i vårt Regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då bör vi också se till att gränserna, både kommun och läns, är så obetydliga som möjligt och att villkoren blir något så när lika.

Läs motionen i sin helhet här >>

Sven Sunesson (c), Suzanne Frank (m)

Motion till Regionfullmäktige angående utveckling av digitala lösningar tillsammans med IT-sektorn i länet

Kronobergs län och Växjö i synnerhet, har haft en stark utveckling av it-företag och många arbetstillfällen har skapats inom denna sektor. De flesta är nog överens om att it-sektorn kommer fortsätta att vara stark och växande både i Kronobergs län och i världen.

Vi vill att Region Kronoberg ska kunna utveckla bra it-lösningar både inom vården och i andra verksamheter. Idag erbjuder regionen flera e-hälsotjänster till invånarna. Vi vill utöka möjligheterna hitta smarta, enkla och kostnadseffektiva digitala alternativ för att t ex förbättra tillgänglighet och spara tid för våra invånare.

     • Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar:

 

    • Att ge regionstyrelsen i uppdrag att skapa en ”utvecklingsverksamhet” där Region Kronoberg i samarbete med länets it-företag kan testa och utveckla digitala tjänster för invånarna i länet.
Läs motionen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Motion till Regionfullmäktige gällande Mammografi även för kvinnor över 74 år

Sedan 1989 erbjuds kvinnor mammografiscreening för att på ett mycket tidigt stadium kunna upptäcka eventuella cellförändringar och på sikt bröstcancer. Kallelse utgår och under senaste halvåret har denna screening blivit kostnadsfri, precis som den var inledningsvis. Idag kallas kvinnor i åldern 40-74 år. Övervägande delen kvinnor utnyttjar möjligheten och tidiga upptäckter görs. Dessa leder till behandling i en vårdprocess som i Kronoberg är bland landets bästa.

Men en stor grupp kvinnor blir aldrig kallade – de 10650 kronobergare som är över 74 år och kvinnor. Detta kan invagga i falsk trygghet! Vi vet att cancersjukdom ökar med stigande ålder. Vi vet också att vi lever allt längre och håller oss relativt sett friska längre upp i åldrarna. En 75-åring idag är ofta arbetsför, nyfiken på livet, reser, studerar, tränar, passar barnbarn och gör ideella insatser exempelvis. Ett gott liv i ett livskraftigt län!

Läs motionen i sin helhet här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise berndtsson

Skrivelse Regionstyrelsen i Region Kronoberg – Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid

I Kronoberg liksom över landet har vi stora rekryteringsproblem vad gäller allmänspecialister. Just nu är endast ca hälften av läkartjänsterna på vårdcentralerna besatta. Hyrpersonal är dyr, ger dålig kontinuitet, riskerar säker vård och ingår inte i teamet på lika villkor. En tung post för vårdcentralerna är att bemanna och ta ut kompledigt för jouren på jourläkarcentralen.

Ett sätt att stärka primärvården i nuvarande situation är att all jourläkartid hyrs in med centrala medel. Enligt beräkningar skulle det på årsbasis röra sig om en kostnad på 3,5 miljoner kronor för inhyrda läkare till jourläkarcentralerna i Region Kronoberg. Detta skulle stärka primärvården på kort sikt.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Susanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johansson (KD, Yngve Filipsson (L)

Skrivelse till Regionstyrelsen gällande brister inom polisväsendet

Den senaste tiden har brister inom polisväsendet blivit allt mer uppenbara. Det har bland annat framkommit att det är stora svårigheter att komma i kontakt med polisen, bristande resurser som innebär att tryggheten för våra Kronobergare inte kan garanteras och låg polisiär närvaro. Det är uppenbart att problemen också har påtalats internt. Tyvärr har inte polisledningen varken klarat av den interna dialogen eller möta synpunkter från enskilda poliser och facket, vilket har fått den förödande konsekvensen att många poliser har valt att lämna sina tjänster och söka sig till andra arbetsgivare.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Susanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johansson (KD, Yngve Filipsson (L)

Motion till Regionfullmäktige Kronoberg angående bättre ersättningsmodell i vårdvalet

För att skapa goda förutsättningar för våra vårdcentraler och patienter i primärvården krävs en bättre ersättningsmodell än den nuvarande.

Därför föreslår Alliansen i Region Kronoberg:
– att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5%, CNI 10% och ACG 85%
– att för de läkarbesök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kr per besök.
– att detta genomförs snarast möjligt

Läs motionen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Ordförande i regionstyrelsen Anna Fransson (S)

Angående E-hälsoarbetet

Region Kronoberg är ingen föregångare när det gäller möjligheten till E-hälsotjänster. I Västerbottens landsting finns till exempel ett 30-tal olika tjänster som kan utnyttjas på olika ställen runt om i länet. Jönköpings län är också ett län i framkant, med många olika tjänster som når patienterna.

Framgångsfaktorer för en bra utveckling av E-hälsan är att en regional samordning sker och att en tydlig färdplan finns, fastställd politiskt. Enligt gällande budgetdokument ska en strategi för de närmaste årens arbete med E-hälsa upprättas. Ett nätverk mellan Region Kronoberg och kommunerna, under Region Kronobergs ledning, ska utvecklas.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson, Per Schöldberg

Inrätta ett infrastrukturråd i regionen

Det är snarast förvånande att vi i Region Kronoberg inte har en systematisk, strategisk och långsiktig dialog på högsta ledningsnivå inom detta område. Det är dags att skapa ett brett samråd med näringslivet, kommuner, universitet och medborgare, runt infrastruktur, kollektivtrafik och Länstransportplanen.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Åtgärder för att förbättra P-situationen

Centerpartiet har motionerat om att lösa Parkeringssituationen vid CLV-området. Att lösa frågan långsiktigt kräver åtgärder som kan ta tid att genomföra. Därför behövs åtgärder för att hantera de akuta problemen.

Växjö kommun kommer att ha P-platser på Drottninggatan, som kommer att kosta 18 kr per timme dygnet runt. I WTC-huset kommer det att finnas P-platser till ett pris av något liknande. Vårt P-hus har väsentligt billigare pris och är ett naturligt val för både lasarettsbesökare och tågresenärer eller butikspersonal.
Region Kronoberg bör eftersträva att ge patienter och besökare till dem en bra parkeringslösning. Därför bör vi snarast införa restriktioner för parkering i P-huset, alternativt höja avgiften drastiskt. Restriktioner kan vara att endast patienter/besökare till lasarettet medges P-plats i huset, men då måste vi kunna kontrollera det.

Jag föreslår att Regionstyrelsen tar fram förslag och snarast fattar beslut om åtgärder som förbättrar P-situationen vid CLV-området i Växjö.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Robert Olesen, Ordförande i Personalnämnden
Angående tillgången till Undersköterskor i länet

Centerpartiet motionerade under 2015 om att Region Kronoberg ska arbeta för att tillgången till Undersköterskor säkras. Vi ser idag att tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad och att under framförallt sommartid, besätts många tjänster i våra kommuner av outbildad arbetskraft. Om vi inte lyckas attrahera fler till länets olika undersköterskeutbildningar kommer även sjukvården att drabbas av rekryteringsproblem.
Regionfullmäktige gav 2015-06-17 Regionstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med kommunerna i länet, utreda hur vi kan garantera tillgången till utbildade undersköterskor i länet framöver.

Min fråga till Personalnämndens ordförande och tillika Regionstyrelsens 1:e vice ordförande är
1. På vilket sätt har Regionfullmäktiges beslut behandlats av Regionstyrelsen?
2. Hur många platser på undersköterskeutbildningar i länet finns det våren 2016 och hur många undersköterskor beräknas examineras under 2016?
3. Anser du att antalet som utbildas, motsvarar behovet av nyrekrytering hos kommuner och region?
4. Vilka åtgärder planeras för att ytterligare säkra tillgången till utbildade undersköterskor?

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Elizabeth Peltola

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson

Just nu pågår förfullt en diskussion om hur Sverige kan delas in i större regioner än dagens län. För att driva processen och lägga fram förslag till regionindelning har regeringen tillsatt två personer, Kent Johansson, (C) och Barbro Holmberg, (S). Deras uppdrag är tydligt, Sverige ska delas in i större jämnstora regioner. Kommittén ska utgå ifrån vilka behov medborgaren och näringslivet har i allt från arbetsmarknad, transport, sjukvård, kultur mm. Detta ska inrymmas i ändamålsenliga effektiva regioner. En viktig utgångpunkt är även att skapa regioner med stabila ekonomiska möjligheter att uppfylla medborgarens behov av offentlig service. De nya regionerna ska även kunna tilldelas det regionala utvecklingsansvaret

Som de flesta känner till lämnade kommittén i mars sitt delbetänkande med tillhörande förslag till kartbild. I det förslaget föreslås Kronoberg bilda region tillsammans med övriga Smålandslän samt Östergötland. Oavsett vad vi lokalt tycker om förslaget förväntar sig indelningskommittén att vi lokalt tar ansvar för att diskutera förutsättningarna med grannlänen. Det gäller både dem som ingår i förslaget och med andra om vi lokalt vill det. Om det ska bli en annan kartbild än den som kommittén föreslagit är det upp till oss lokalt att arbeta för det. Kommittén förväntar sig att vi lokalt under våren 2016 talar om vilka förutsättningar som kan finnas för förslaget.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens Ordförande Charlotta Svanberg
Angående genomförandet av Produktions- och kapacitetsstyrning

I Region Kronobergs budget, finns uppdrag givna för Produktions- och Kapacitetsplanering (POK). På Alliansens initiativ, tog HSN beslut om att snabba på genomförandet av POK, genom att ge anslag för dubblering av hastigheten.
HSN har för 2015 och i begynnelsen av 2016 kraftigt överskridande av budgeten. Enligt budget ska bl.a. POK ge en ekonomisk förstärkning till nämnden. POK förväntas förutom förbättrad ekonomi, ge en förbättrad arbetsmiljö, ett effektivare arbetssätt och framför allt en förbättring för patienten.

Mina frågor till HSN:s Ordförande är
1. Enligt budget -16 ska alla verksamheter genomgå POK. Hur långt har arbetet kommit?
2. Vilka resultat kan hittills summeras? Ser vi effektivare arbetssätt, nöjdare patienter och bättre ekonomi?
3. Hur ser planen ut för det fortsatta genomförandet?
4. Ser du en möjlighet att göra de vinster, som förväntas enligt budget 2016-18?

Läs interpellationen i sin helhet här >>
Läs pressmeddelande här >>

Thomas Haraldsson

Interpellation till Ordförande i Hälso-/sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg

2013 beslutade en majoritet i dåvarande landstingsfullmäktige att förändra åldersgränserna för länets ungdomsmottagningar. Detta på grund av att det politiskt uppstått en stor diskussion om att vi hanterade tjejer och killar på olika sätt. Killar fick söka till ungdomsmottagningar upp till 25 år medan tjejer endast fick söka upp till 20 år. Detta var vi politiskt helt överens om att förändra. En arbetsgrupp mellan dåvarande hälso-/sjukvårdsberedningen och folkhälsoberedningen, som jag hade förmånen att leda, tillsattes för att bereda frågan vidare. En bred majoritet ansåg att det ska vara en gemensam åldersgräns till länets ungdomsmottagningar, vilket även blev beslutet i fullmäktige. Landstingsfullmäktige beslutade om en gemensam ålder om 23 år.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Charlotta Svanberg:

1. Har detta implementerats i hela länet?
2. Har någon utvärdering gjort hur detta påverkat patienten?
3. Har någon utvärdering gjorts hur detta påverkat organisationen

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Britt-Louise Berndtsson

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg angående schemaläggning och bemanning

Sedan valrörelsen 2014 har Centerpartiet uppmärksammat schemaläggning och bemanningsfrågor i vården, t ex delade turer. Parallellt har vi även motionerat om nollvision vad gäller arbetsmiljörelaterad sjukskrivning.
Nu seglar även beredskap och jour för sköterskor upp på missnöjeshimlen, liksom koefficient för nattstjänstgöring. Samtidigt har Region Kronoberg rekryteringsproblem och skenande kostnader för hyrpersonal.

Särskilt (S) inom nuvarande minimajoriteten hade tydliga vallöften gällande delade turer.

I Alliansens budget, som nu utgör Region Kronobergs budget, finns skrivningar om att angripa dessa frågor. Centerpartiet erfar också att delade turer är avskaffade vid Ljungby lasarett.

Centerpartiet är helt övertygade om att schemaläggning och bemanningsfrågor hör starkt samman med arbetsmiljö, frisknärvaro, rekryteringsmöjligheter och attraktivitet.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

Sven Sunesson

Mer EU-pengar till regionen

Målet för Region Kronoberg måste vara att gemensamt till regionen, ta hem så mycket EU-medel som möjligt. Som lyckat exempel kan nämnas att Västra Götalandsregionen får, tack vare EU och privata aktörer, fem kronor för varje satsad krona.

Jag anser att Region Kronoberg ska prioritera den kompetens som krävs för att kunna erbjuda kommunerna i länet, liksom att för egen del hitta i EU:s projektdjungel och ansöka om de projekt som kan bidra till Region Kronobergs samlade utveckling. Kanske även service till privata och ideella aktörer.

Jag föreslår att Regionala Utvecklingsnämnden beslutar att erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och region, effektivt ska kunna öka hemtagningen av EU-medel.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>
Läs pressmeddelandet – Mer EU-pengar till regionen här >>

 

Läs svaret från Regionala utvecklingsnämndens till skrivelsen – Mer EU-pengar till regionen här >>
Läs beslutet från Regionala utvecklingsnämndens till skrivelsen – Mer EU-pengar till regionen här >>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Angående ambulansverksamheten

Centerpartiet anser att det behövs fler dimensioner när det gäller ambulans-verksamheten än målet att 60 % av länets invånare ska nås av ambulans inom 10 minuter efter larm. Vi vill att Regionfullmäktige ger Hälso- och Sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över ambulansverksamheten i syfte att ge svar på bland annat frågorna:

    • Ta fram styrtal för hur lång tid det maximalt ska ta att nå t.ex. 75 och 95 % av länets invånare
    • Kan utryckningstiden variera, beroende på vad utryckningen gäller
    • Kan samarbete med övriga utryckningsfordon utökas inom något område
    • Är det antal ambulansfordon vi har i organisationen idag tillräckligt för att svara upp mot kronobergarnas rimliga behov
    • Fungerar organisationen tillfredsställande, med hänsyn till extra invånare på sommaren och till många asylboende på olika håll i länet
    • Är det möjligt och rimligt för Kronobergs län att ha en särskild ”psykiatriambulans”/alternativt team för utryckning (som finns på en del andra håll i landet)
Läs mer här>>

Alliansen

Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd

Från Alliansens sida anser vi det viktigt att kunna erbjuda jämlik vård även på mindre orter i länet. Det innebär en bättre tillgänglighet och mer trygghet att ha tillgång till vård så nära som möjligt.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

    • Att det bör skrivas in i regelverket för filialverksamhet att filialer kan bidra till bättre vårdvalsservice på mindre orter
    • Att filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg ska kunna öppna i Ryssby/Agunnaryd

 

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Dags för nytt P-hus vid Lasarettet

Många medarbetare på Lasarettet i Växjö är bekymrade över parkeringssituationen runt lasarettet. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Det är viktigt att Region Kronoberg planerar för att lösa denna fråga.

I generalplanearbetet har P-möjligheterna varit uppe till diskussion, men finns inte med i de antagna planerna. Biltrafiken och därmed parkeringsproblematiken ökar för varje år i Växjö. Därför är det dags att påbörja planeringen för att lösa problemen. Centerpartiet vill att Region Kronoberg väljer ett klimatsmart alternativ och bygger ett P-hus i Trä. Gärna med gott om laddstolpar för elbilar.

Läs mer här>>

Gruppmotion

Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg

Centerpartiet vill sätta upp målet att ”ingen medarbetare i Region Kronoberg ska bli sjuk av sin arbetsmiljö”. Detta ska i så fall ses som en avvikelse och rapporteras i avvikelsesystemet så att åtgärder kan vidtas på arbetsplatsen. Det är chefen som har ansvar för den totala arbetsmiljön och medarbetaren har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och ta ansvar för sin hälsa. Det finns forskningsmässigt numera ett stabilt kunskapsläge vad gäller arbetsmiljö och hälsa.
Centerpartiet föreslår därför att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.

 

Läs mer här>>

Skrivelse till Regionstyrelsen och till Trafikverket
Sven Sunesson, Per Schöldberg, Thomas Haraldsso

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö

Tågtrafiken i hela landet växer. I länet har resandet med Öresundståg ökat under lång tid. Sedan 2011 har det regionala tågsystemet med Krösatågen gett oss resmöjligheter mellan små orter i Småland. I Kronobergs län har det blivit nya stationer i Gemla, Moheda, Vislanda, Diö, Lammhult och Markaryd, vilket är mycket bra. Däremot innebär det ännu större belastning på den enspåriga banan mellan Alvesta och Växjö.

Läs mer här>>

Gruppmotion

Angående Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden

Vi behöver i Regionen ta ansvar för att hjälpa till att utveckla näringslivet på landsbygden. Det kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur och mycket mer. Vi behöver en strategi i länet, för hur vi ska arbeta med de här frågorna för att snabbt vända utvecklingen till något positivt för hela länet. Denna strategi kan ses som ett komplement till RUS:en.

Centerpartiet föreslår att Regionfullmäktige beslutar att ge Regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsende, utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens intentioner.

Läs mer här>>

Sven Sunesson och Carina Bengtsson

Erbjud miljöbilar till anställda i Region Kronoberg

En stor utmaning framöver är miljön. Vi som offentlig arbetsgivare kan med detta förslag om att erbjuda miljöbilar till anställda inom region Kronoberg vara en föregångare. Det finns redan några kommuner och landsting/regioner som har detta erbjudande till sina anställda. Erbjudandet bygger på samma princip som hemdatorerna för några år sedan, med avdrag från bruttolönen!

Läs mer här>>

Sven Sunesson och Carina Bengtssonn

Angående uppstart av undersköterskeutbildning i egen regi

Under de kommande 10 åren kommer vården i kommuner och regioner att behöva rekrytera 139 000 nya undersköterskor, varav 30 % för att ersätta de som går i pension enligt SKL. För Kronobergs läns del handlar det om ca 270 st. pensioneringar de närmaste 10 åren, bara inom Region Kronobergs verksamhet. Detta är en stor utmaning för alla inblandade parter.

För att möta kommande behov, men också för att kunna specialdesigna en utbildning för vården i Region Kronobergs regi, kan en utbildning i egen regi vara rätt koncept.

Läs mer här>>

Thomas Haraldsson och Kjell Gustafsson

Behov av ytterligare språkförskola i Kronobergs län!

Landstinget Kronoberg har sedan ca 20 år en språkförskola tillsammans med Växjö kommun för barn med en språkstörning. Landstinget Kronoberg står för en logoped och Växjö kommun står för förskolepersonal och lokaler. Inom detta samarbete finns idag 8 platser. Även om lokaliseringen är Växjö erbjuds barn från hela länet att få plats där som hemkommunen därmed betalar. Att denna verksamhet sker i nära samarbete med både kommun och landstingets specialkompetens på området anses vara framgångsrikt. Vad vi fått till oss gynnas även antagningsförfarandet av samarbetet.

 

Centerpartiet yrkar:
Att Landstinget Kronoberg snarast inleder formella diskussioner för att starta en språkförskola i Ljungby där Ljungby kommun och Landstinget Kronoberg samarbetar.

 

Läs mer här>>

Britt-Louise Berndtsson

C vill se grön rehab på recept

Livet i dagens samhälle är komplext med många krav både i arbetsliv och privat. En del av oss blir utmattade och sjuka, ofta med lång väg tillbaka till jobb och full delaktighet i familj och fritid. Var och en har rätt till en snabb plan för rehabilitering efter sina behov. På senare år har förskrivning av fysisk aktivitet på recept och kultur på recept blivit alternativ inom hälso- och sjukvård.

Nu anser vi i Centerpartiet att det är dags för nästa läkande steg, nämligen det som naturen
och samvaro med djur erbjuder.

Centerpartiet yrkar:
Att Landstinget Kronoberg, i ordinarie verksamhet, inför grön rehabilitering på
recept i samverkan med olika utförare och organisationer.

 

Läs mer här>>