Debattartiklar och insändare

Hem » Debattartiklar och insändare
Debattartiklar och insändare 2018-02-08T11:38:16+00:00

Sven Sunesson, Judit Svensson, Patrik Davidsson

Penicillin ska användas när det behövs!

1. Minska användningen av antibiotika i världens djurproduktion
2. Kräv miljösäker hantering vid framställningen av antibiotikan, i upphandlingar
3. Arbeta för att minska förskrivningen av antibiotika i sjukvården.

Det är Centerpartiets tre krav, för att nå framgång i kampen mot multiresistenta bakterier och för fortsatt verkningsfull antibiotikaanvändning.

Multiresistenta bakterier som står emot nästan all antibiotika, fortsätter att öka i Sverige. Detta drabbar patienterna direkt. Med spridningen av multiresistenta bakterier blir det svårare att förebygga infektioner och att behandla patienter. Under en sexårs-period har antalet fall fördubblats i Sverige, enligt folkhälsomyndigheten.

Läs mer här >>

Centerkvinnorna

Vågar du knacka? Det räddar liv!

Det uppskattas att minst 20 personer i vårt land varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Detta våld går delvis att förhindra genom att göra grannar och de som verkar i ett område medvetna om vikten av civilkurage i bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, så kallat Huskurage. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller dyrt. Det handlar om att anta en policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro för våld. Här kan du läsa mer om Huskurage: http://huskurage.se/

Läs mer här >>

Sven Sunesson (C), Stefan Bengtsson (C), Christer Jonsson (C), Rune Backlund (C), Ingrid Hermansson (C), Lars Karlsson (C), Birte Sandberg (C)

Utbyggt bredband är en jämlikhetsfråga

Fibernätet höjer standarden för hela samhället med minskat resande, en levande landsbygd och välfärdstjänster för gamla och sjuka. Många goda effekter kan tillskrivas digitaliseringen, men det krävs att våra regioner tar ett helhetsgrepp över utbyggnaden så att alla får tillgång.

Sverige är ett föregångsland inom IT, bara Singapore och Finland slår oss i hur många hushåll som nås av digital infrastruktur. Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll har bredband på minst 100 megabit/s senast 2020. Samtidigt har bara drygt tre miljarder avsatts för att stötta landsbygdsutbyggnaden där de stora kostnaderna ligger. En realistisk prislapp för hela landet är 50 miljarder, bedömer Post- och telestyrelsen, PTS. Därför driver Centerpartiet på i riksdagen för utökat nationellt stöd.

Läs mer här >>

Patrik Davidsson

Fler bostäder med förenklat strandskydd i inlandet

Ett förenklat strandskydd i inlandet skulle ge oss fler bostäder, fler kronobergare och en livskraftigare landsbygd. Nu behövs politiska initiativ i Region Kronoberg och kommunerna för att kartlägga potentialen och sätta tryck på staten att släppa på restriktionerna. Regeringen måste lyssna till kritiken mot nuvarande regler och utreda lagändringar som gör det enklare att bygga på landsbygden.

Bara i Uppvidinge kommun finns det 231 sjöar som är större än 1 HA och genom att förenkla strandskyddet stärker vi hela länet genom inflyttning och får en växande befolkning som ger skatteintäkter att finansiera välfärden med.

Läs mer här >>

Replik av Britt-Louise Berndtsson och Judith Svensson

Trestegsraketen RUT – ger pengar tillbaka

Rutavdraget fyller 10 år och skapar jobb, underlättar vardagen och höjer skattemoralen – svårslagen reform som bottnar i en motion från Centerkvinnor! Att RUT, som står för renhållning, underhåll, tvätt, dessutom ger pengar tillbaka till samhället är grädde på moset.

Alla riksdagspartier utom V står bakom rutavdraget. Drygt 730 000 personer använde sig av ruttjänster under 2016 och en majoritet av dessa tjänar under 32 000 kr per månad, dvs inga höginkomsttagare. Många är pensionärer och småbarnsföräldrar som får ökad livskvalitet genom en avlastad vardag. I maj 2017 slogs rekord i ruttjänster, så populariteten håller i sig, och Centerpartiet har dessutom förhandlat fram en breddning av tjänster inom IT och flytt.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson och Judith Svensson

Låt rutavdraget omfatta hela hemmet

Många, alltför många, i vårt land hävdar att jobben inte räcker till flera invånare. Erfarenhet och logik visar att ju fler vi blir desto mer konsumtion av alla slag behövs.

Samtidigt ser vi också att jobb i betydelsen anställningar växlar både uppåt och nedåt enligt konjunktur och effektiviseringar, och att man med fördel kan skapa jobb genom eget företagande. Med en ökande äldre befolkning som går i pension och på sikt kräver vård och omsorg behövs fler yngre i arbete.

Med RUT blir alla vinnare – de som får inkomst, pensionspoäng och en första rad i sitt CV, de som får grovsoporna ivägkörda samt stat och kommun som växlar bidrag mot moms- och skatteinkomster.

Läs mer här >>

Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP)

Dags att införa grön rehab på recept

Livet i dagens samhälle är komplext med många krav både i arbetsliv och privatliv. En del av oss blir utmattade och sjuka, ofta med lång väg tillbaka till jobb och full delaktighet i familj och fritid. Var och en har rätt till en snabb plan för rehabilitering efter sina behov. På senare år har förskrivning av fysisk aktivitet på recept och kultur på recept blivit alternativ inom hälso- och sjukvård.

På flera håll i vårt land har grön rehabilitering testats i projekt med gott resultat. Det handlar t ex om samverkan med naturbruksgymnasier, botanisk trädgård eller med enskilda entreprenörer som har kompetens inom grön rehabilitering.

Miljöpartiet och Centerpartiet har varit drivande för att det införs ytterligare en möjlighet till rehabilitering för t ex dem som är psykiskt utmattade och riskerar en lång sjukdomstid. Alla vägar att tillfriskna bör användas, och patienter har olika behov. Vistelse i naturen och samvaro med djur är omvittnat avkopplande och läkande, samtidigt som djur inte är kravfyllda även om de behöver rätt skötsel. Grön rehabilitering skulle dessutom kunna innebära mindre medicinering och snabbare väg tillbaka för de drabbade.

Läs mer här >>

Thomas Haraldsson

Barnens hus – för en samordnad och tillgänglig vård!

Vården för barnen i länet är en prioriterad fråga för många, precis som för oss i Centerpartiet. Vi anser att den tidiga, förebyggande och samordnade vården ska vara ledstjärnor och något att ständigt sträva mot, men kanske speciellt när det gäller vården av barn och unga. Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste definitiva beslutet i frågan.

I slutet av 2016 presenterades ett alternativ på utbyggnad som innebar att tanken med ett samlat barnens hus skrotades. Detta förslag fick massiv kritik och blev som tur är inget med. Nu är alla tillbaka med att arbeta för ett samlat Barnens hus på Centrallasarettet i Växjö, men jag anser att diskussionerna om ett alternativ har skapat både oro och gjort att arbetet har tappat fart, vilket är olyckligt. Nu måste all energi fokuseras för att så snart som möjligt samla all specialiserad barn-/ och ungdomsverksamhet.

Läs mer här >>

Vården för barnen i länet är en prioriterad fråga för många, precis som för oss i Centerpartiet. Vi anser att den tidiga, förebyggande och samordnade vården ska vara ledstjärnor och något att ständigt sträva mot, men kanske speciellt när det gäller vården av barn och unga. Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste definitiva beslutet i frågan.

I slutet av 2016 presenterades ett alternativ på utbyggnad som innebar att tanken med ett samlat barnens hus skrotades. Detta förslag fick massiv kritik och blev som tur är inget med. Nu är alla tillbaka med att arbeta för ett samlat Barnens hus på Centrallasarettet i Växjö, men jag anser att diskussionerna om ett alternativ har skapat både oro och gjort att arbetet har tappat fart, vilket är olyckligt. Nu måste all energi fokuseras för att så snart som möjligt samla all specialiserad barn-/ och ungdomsverksamhet.


Tomas Johansson

Vården behöver en långsiktig behandling

Vi läser och hör dagligen om problemen i vården. BB stänger ner, barnmorskorna orkar inte och lämnar sina befattningar. Läkare ger upp och ger sig in i ”uthyrningsbranschen”. Försök görs med att temporärt höja lönerna, fler semesterdagar, höjda jourtillägg etc, etc. Nu kräver dessutom LO och SSU att regeringen skall ”pumpa in” 70 miljarder i den befintliga välfärden och vården. Vi förstår alla att det råder kaos och desperation för att hitta lösningar på vårdkrisen.

Jag tror inte att ovanstående är den ”behandling” som vårt vårdsystem behöver. Lösningen anser jag finns i att öppna upp för alternativa organisations- och ägarformer inom ramen för vårdkedjan. De traditionella organisatoriska former som vården idag bedrivs med, är föråldrade. Att låta personalen i större utsträckning driva och ansvara för verksamheter genom exempelvis intraprenad, bör prövas i större utsträckning.

Läs mer här >>

Anders Franzén, Thomas Haraldsson, Sven Sunesson

Tågtrafik skall gå i tid och vara framme i tid, men resan måste ta den tid som behövs.

Den så kallade Sverigeförhandlingen prioriterar idag främst snabba förbindelser mellan Sveriges tre huvudorter utan att ta nämnvärd hänsyn till att det finns människor och verksamhet mellan de tre större städerna.

För regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg är det av föga glädje om tågen rusar förbi utan att stanna. Det måste finnas ett antal stationer utmed banan för att skapa en attraktiv regionaltrafik. För våra regioner finns starkt behov av att upprätthålla goda tågförbindelser söderut mot Köpenhamnsregionen. Till Stockholm kan man komma snabbt och lätt med flyg.

Med Sverigeförhandlingens förslag till sträckning av Höghastighetsjärnväg får vi en tågtrafik som passerar Kronobergs län utan att stanna. Detta har sydöstra Sverige ingen nytta av.

Läs mer här >>

Sven Sunesson, Christer Jonsson, Birte Sandberg, Stefan Bengtsson, Lars Karlsson

Slå vakt om Öresundståg och samarbetet i Sydsverige


Öresundståg är ett av Sveriges mest lyckade exempel på hur kollektivtrafiken kan binda ihop en landsdel till en väl fungerande arbetsmarknad. Idag reser vi mellan länen, mellan städer och över till Danmark som aldrig förr. Ca 26 miljoner resor görs årligen med Öresundståg. Studerande, arbetspendlare, charterresenärer, affärsresenärer m fl samsas i kollektivtrafiken. Tåget, trots brister, gör en insats för alla. Även Krösatågstrafiken och Pågatågstrafiken betyder mycket för det gränslösa resandet i södra Sverige.

Centerpartiet vill att vi förbättrar möjligheterna till resande över gränserna ännu mer. Ökat biljett- och regelsamarbete måste komma på plats och länsgränserna ska inte innebära extra kostnadspåslag på biljetten. Samarbetet inom Öresundståg och övrig gränsöverskridande kollektivtrafik kan alla vinna på.

Läs mer här >>

Britt-Louise Berndtsson

Inför mammografi även för kvinnor över 74 år


Sedan 1989 erbjuds kvinnor mammografiscreening för att på ett mycket tidigt stadium kunna upptäcka eventuella cellförändringar och på sikt bröstcancer. Kallelse utgår och under senaste halvåret har denna massundersökning blivit kostnadsfri, precis som den var inledningsvis. Idag kallas kvinnor i åldern 40-74 år. Övervägande delen kvinnor utnyttjar möjligheten och tidiga upptäckter görs. Dessa leder till behandling i en vårdprocess som i Kronoberg är bland landets bästa.

Men en stor grupp kvinnor blir aldrig kallade – de 10650 kronobergare som är över 74 år och kvinnor. Detta kan invagga i falsk trygghet! Vi vet att cancersjukdom ökar med stigande ålder. Vi vet också att vi lever allt längre och håller oss relativt sett friska längre upp i åldrarna. En 75-åring idag är ofta arbetsför, nyfiken på livet, reser, studerar, tränar, passar barnbarn och gör ideella insatser exempelvis. Ett gott liv i ett livskraftigt län!

Läs mer här >>

Sven Sunesson

Falsk bild av svenskt jordbruk


Svar på insändare den 26 november från JP DAHL, Jät. Ni hittar JP Dahls insändare >> Här

Det är sant som JP skriver, att det finns många olika sätt, att leva ett hälsosamt liv. Det finns råd och vetenskapliga belägg för att motion är positivt för hälsan. Det finns också belägg för att det är farligt att röka. I princip all överkonsumtion är av ondo. Vanligt bondförnuft räcker långt och den gamla kostcirkeln håller ganska bra.

Jag tänker inte, som debattören JP, hävda att grönsaker är onyttiga eller cancerframkallande. Jag tänker inte heller gå i svaromål för alla de utvalda citat och hänvisningar som JP skriver om. Däremot tänker jag hävda en del motstående åsikter.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Jag vill ha penicillin mot sjukdom – Inte i grillen


Andelen infektioner som är motståndskraftiga mot antibiotika ökar drastiskt. På 10 år har antibiotikaförbrukningen ökat med 30 % i USA. Forskare på ”The center for Disease Dynamics” slår larm. 80 % av antibiotikan i USA används i djurproduktionen! (Jmf i Sverige 14 %).

I EU dör varje år 25 000 människor till följd av sjukdomar som inte längre går att bota med antibiotika (700 000 i hela världen). Vi måste vara mer försiktiga med hur vi använder ett av de bästa läkemedel som finns.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Öresundståg kan bättre!


Öresundståg är Sveriges mest lyckosamma tågsamarbete. Sex sydlän som samarbetar i en trafiklösning där resenärerna kan åka på samma resekort i alla länen och där tågen uppskattas mycket av våra invånare. Ca 90 % av alla tåg kommer i tid. Men det är för dåligt! Många tåg är i dåligt skick. Det måste bli bättre.

Det har debatterats att tåg kör förbi Kastrup utan att stanna. Det är inte acceptabelt. Därför har Trafiknämnden i Region Kronoberg, på mitt initiativ, krävt av Skånetrafiken (som ansvarar för trafiken över bron) att åtgärda problemen så att trafiken fungerar tillfredsställande.

Läs mer här>>

Sven Sunesson,Thomas Haraldsson, Carina Bengtsson, Anders Jonsäng, Sven Jansson, Anna Johansson, Åke Carlson, Per Schöldberg, Elizabeth Peltola

Stoppa hastighetssänkningarna


Att öka säkerheten och tryggheten i länets trafik- och vägsystem är en fråga som berör i princip alla kronobergare. Frågan har diskuterats i media mest angående väg 30, men berör flera vägar i hela länet.
När Trafikverket nu sätter ned foten och vill genomföra en hastighetssänkning från 90 km/timmen till 80 km/timmen på flera av våra viktigaste vägar i länet anser Centerpartiet att det ger problem för utvecklingen av länet. Sänkta hastigheter förlänger restiden, och drabbar därför pendlare och boende runt om i länet.
Men tyvärr ser vi också att underlaget för att genomföra åtgärderna i flera fall är bristfälligt och rent av felaktigt.

Läs mer här>>

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (Kd),
Yngve Filipsson (L)

Kronoberg ska vara en region för hälsa och tillväxt!


Alliansen satsar mer än någonsin i sin budget för 2017 för en bättre vård, fler fasta läkare och sjuksköterskor samt större tillväxt i hela Kronoberg. I vårt förslag finns en mycket omfattande satsning på personalen på 40 mkr. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Åtgärda parkeringssituationen nu, i väntan på nytt P-hus!


Under relativt lång tid har parkeringssituationen omkring Centrallasarettet i Växjö diskuterats. Både medarbetare, besökare och patienter är bekymrade över parkeringssituationen. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Detta är inte långsiktigt hållbart. Vi från Centerpartiets sida har lyft denna fråga på olika sätt under vintern och våren. Vi anser att långsiktigt måste fler parkeringsplatser skapas, men i väntan på det måste åtgärder till för att lösa den akuta situationen. Bilen kommer att fortsätta vara en viktig länk för både personal och patienter. Kronobergs län är ett landsbygdslän vilket innebär att inte alla har möjlighet att åka kollektivt på ett smidigt sätt.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Stoppa skolverkets förslag

Skolverket föreslår att vapen inte ska få användas i undervisningen. Jakt och viltvårdsutbildningarna kommer därmed att läggas ned och det drabbar landsbygden, skogsbruket, djurlivet och våra ungdomar. Förslaget visar en inkompetens och okunnighet hos skolverket som är beklaglig.

I Kronoberg län har vi jakt och viltvårdsutbildning på Ryssbygymnasiet. En välutvecklad utbildning med 20 platser, där gymnasister får en bra utbildning. Att bedriva jaktutbildning utan att kunna träna med vapen är inte möjligt. Dessutom skulle det ju innebära att vi utbildar utan att få träna. Som att ha körskolor utan bilar eller ge flygcertifikat utan att få träna på flygplan.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

På liv och död för alla!

Vi i Centerpartiet anser att även de 40 % som bor utanför 10 minutersgränsen har rätt till akut vård inom rimlig tid. I Region Kronoberg måste vi ha en strategi och målbild på hur alla Kronobergare ska få akut sjukvård inom rimlig tid. Vi vet att för ett antal sjukdomstillstånd är tiden mellan insjuknande till omhändertagande avgörande för överlevnad. Region Kronoberg behöver ta fram nyckeltal för maxtid för att nå samtliga invånare i länet. Alla har rätt till snabb akut sjukvård.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Riksdagen hotar Öresundstågsystemet

De av riksdagen påhittade Id-kontrollerna kommer att kraftigt försämra möjligheterna för pendling och kommer att skada samarbetet i SydSverige. Den regionala tillväxten kommer att försämras och om gränskontrollerna kommer att fortgå en längre tid, riskeras den positiva utvecklingen.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Per Schöldberg

Dags för nytt P-hus vid Lasarettet

Under relativt lång tid har parkeringssituationen omkring Centrallasarettet i Växjö diskuterats. Både medarbetare, besökare och patienter är bekymrade över parkeringssituationen. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Detta är inte långsiktigt hållbart. Det är viktigt att Region Kronoberg planerar för att lösa denna fråga.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Marianne Eckerbom

Varför detta motstånd av filialer i Ryssby och Agunnaryd?

En privat vårdcentral har ansökt om att få öppna filial i Ryssby och Agunnaryd. När detta behandlas i Region Kronobergs styrelse möter det motstånd av styrande socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister och man börjar fundera på varför?
För att öppna en vårdcentral ska man ha ett visst antal människor listade hos sig, men nu gäller det inte en vårdcentral, utan en filial av densamma. Om man nu är listad hos en annan vårdcentral än den tänkta filialen så kan man byta på någon timme om man nu vill det. Svårare än så är det inte.

Läs mer här>>

Fredrick Federley, Sven Sunesson

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot

Antibiotika förknippar de flesta med ett par utskrivna tabletter för att snabbt kunna tillfriskna vid en enklare infektion. Det finns dock en baksida. Under den senaste veckan har frågan om antibiotikaresistens uppmärksammats över hela Europa med anledningen av den årliga Europeiska antibiotikadagen. Antibiotikafrågan är nämligen betydligt större än bara frågan om ett snabbt tillfrisknande vid enklare sjukdomar. Det är en fråga om vår civilisations överlevnad.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Penicillinet – snart verkningslöst?

Att kunna bota sjukdomar med Penicillin är en mycket viktig del i vårt välfärdssamhälle. Fundamentalt är att använda antibiotika restriktivt och till det som det är till för. Tyvärr ställer inte hela världen upp på denna hållning. Detta får till följd att antalet fall med antibiotikaresistenta bakterier ökar. Idag dör ca 25 000 personer varje år i EU, till följd av sjukdomar som inte går att bota med antibiotika. Värst är läget i södra Europa. I Italien och Grekland, för sjukvården en ojämn kamp mot de multiresistenta tarmbakterierna.

Läs mer här>>

Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (FP)
Eva Johnsson (KD, Suzanne Frank (M)

Utveckling – Inte skattehöjning = Lösning för Region Kronoberg

Alliansen i Region Kronoberg presenterade i juni en budget för länet, där vi sätter fokus på kvalitet och utveckling i länet. Med en högre kvalitet i verksamheten och ett ökat utbud av tjänster, ger vi Region Kronoberg den tillväxt som är nödvändig. Att säkerställa att vi gör rätt saker, av rätt person, på rätt plats, i rätt tid och aktivt arbetar med kvalitetsförbättringar, gör att vi även fortsättningsvis kan ha en bra verksamhet, samtidigt som vi sparar kostnader. Vi anser att detta arbete är betydligt mer prioriterat för både verksamhet och patient, än att höja skatten. Mer pengar är inte lika med bättre verksamhet.

Läs mer här>>

Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson
Sven Sunesson (C), Gruppledare Region Kronoberg

Vårbudgeten slår mot unga

Efter ett halvårs ökenvandring har regeringen nu lagt fram sin vårbudget. Vi vet därmed vilka prioriteringar som de rödgröna partierna har för Sverige. Det är mycket tydligt att det inte handlar om att skapa nya jobb.
Tvärtom är det en jobbfientlig budget från första till sista sidan. Hela 80 procent av regeringens skattehöjningar, sammanlagt 27,3 miljarder, är på jobb och företagande.

Läs mer här>>

Centerkvinnorna Kronoberg

Delade turer i arbetslivet – en styggelse!

Inom vården i Kronoberg är det bara undersköterskor som har delade turer. Varken läkare eller sjuksköterskor har det. Anledningen sägs vara att det inte finns arbetsuppgifter mitt på dagen. Många undersköterskor vittnar om att detta inte stämmer. I deras verklighet måste de välja och prioritera bland arbetsuppgifterna. Mycket kommer efter.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Carina Bengtsson

Region Kronoberg behöver starta undersköterskeutbildning

Vi anser att en av välfärdens största utmaningar är att rekrytera utbildad personal. Vi vill att Region Kronoberg gör vad vi kan för att trygga framtidens rekryteringsbehov, där en undersköterskeutbildning i egen regi kan vara ett sätt. Detta kan även vara ett sätt för att möta den arbetslöshet som finns och bredda möjligheten till utbildning som leder till arbete.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Lena Ek

Minska användning av antibiotika

Efter många års överanvändning är antibiotikan på väg att förlora sin effekt. Bara i Europa dör 25 000 personer per år till följd av resistens. Nyligen slog OECD larm om att antibiotikaanvändningen i världen kommer att växa med 67 procent till 2030 om inget görs. På vissa håll kan det handla om över 300 procent.

Nu har regeringen bjudit in oss till samtal i frågan den 9 mars. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor och vi måste agera tillsammans, både lokalt, nationellt och internationellt. Här kommer tio förslag från Centerpartiet inför mötet med regeringen.

Läs mer här>>

Thomas Haraldsson

Bjuda in med armbågen!

Svar till Anna Fransson 10 januari.
Som Anna konstaterar är vi relativt överens i sak att ungdomars hälsa är viktig. Jag konstaterar däremot att Anna på klassiskt socialdemokratiskt manér utgår ifrån och skyller uppkomna situationer på ett klassamhälle. Ett klassamhälle bygger på att någon är överordnad någon annan vilket för mig som Centerpartist är otänkbart. Alla människor har lika rätt och värde.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson

Decentralisera arbetsplatserna

1 januari i år bildades Region Kronoberg genom ett samgående mellan Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland. Med detta skapas nu en enad stark kraft med beslutanderätt som kan arbeta för hela Kronobergs utveckling. Ett direktvalt regionalt parlament är något som vi i Centerpartiet arbetat länge för. Region Kronoberg har ett ansvarsområde som sträcker sig över vitt skilda områden allt från sjukvård, kollektivtrafik till kultur och regional utveckling.

Läs mer här>>

Thomas Haraldsson

Region Kronoberg får inte glömma företagsfrågorna

Anna Fransson, Lennart Värmby och Michael Öberg – ni som nu är kaptenerna som fått förtroendet att styra region Kronoberg de kommande fyra åren. Ta snabbt fram en radikal och proaktiv utvecklingsagenda! Med en ny stark sammanslagen organisation har ni chansen att skapa ekonomiska resurser för att jobba med utvecklings-, framtids- och näringslivsfrågor. Ekvationen måste gå ihop med utgångspunkten att hela länet ska utvecklas positivt.

Läs mer här>>

Thomas Haraldsson

Barn och ungdomars psykiska ohälsa – vår tids livstilssjukdom?

Sedan slutet av 80-talet har det skett en mycket kraftig ökning av barn och ungdomar som upplever oro, ångest eller ängslan och därmed tecken på lättare psykisk ohälsa. I slutet av 80-talet uppgav ca 4 % av männen att de upplever symptom av psykisk ohälsa och nu upplever ca 15 % samma sak. För kvinnor är utvecklingen ännu mer allvarlig. Där pekar kurvan brant uppåt från ca 9 % till ca 30 %. Under de senaste åren har utvecklingen tack och lov planat ut, men då på en historiskt mycket hög nivå. Däremot lider allt flera, främst kvinnor, av svårare psykisk ohälsa. Det gäller i alla grupper oavsett bakgrund.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Kollektivtrafiken måste byggas vidare

Jag har haft förmånen att vara ordförande i Regionförbundet Södra Smålands Trafiknämnd, under fyra år. De fyra åren har kollektivtrafiken förändrats mer än någonsin. Besluten är i de flesta fall fattade i enighet mellan alla partier och det är det som gör att stora förändringar kan genomföras på ett positivt sätt.

Läs mer här>>

Eva Nypelius Oppositionsråd Centerpartiet Gotland,
Anders Åkesson Riksdagsledamot Centerpartiet

Stängningen av Bromma hotar jobb över hela Sverige

Vi representerar de orter och regioner vars flygplats kommer att vara i fara om Bromma läggs ner. Därför vädjar vi till Regeringen – låt inte Miljöpartiet fälla avgörandet om Brommas flygplats med de konsekvenser det kommer att få för näringsliv och arbeten runt om i landet. Frågan är allt för viktig för landets utveckling för att vara en del i en kohandel med MP i Stockholms Stadshus eller Rosenbad. En stängning får inte hota tiotusentals jobb i runtom i Sverige.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Elizabeth Peltola,
Angelica Karlsson, Per Schöldberg,
Carina Bengtsson, Sven Jansson, Åke Carlsson,
Anna Johansson och Thomas Haraldsson

Vi vill ha ett öppet, ansvarstagande Sverige

Kronobergs län är ett öppet, välkomnande län för människor som har det svårt. Något vi är stolta över. Det går inte att blunda för de bilder som förmedlas via våra nyhetssändningar från områden i världen med krig och förtryck. Ett problem som drabbar oss alla och inte har några enkla lösningar.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Jag vill utveckla kollektivtrafiken

Under de närmaste åren vill Centerpartiet genomföra ”Närtrafik” i hela länet. Vi vill öka tågtrafiken Alvesta-Göteborg, genom att starta Öresundstågstrafik på sträckan. Vi vill genom att kräva förnyelsebara bränslen i nästa upphandling av serviceresor och skolskjutsar, skapa en kollektivtrafik som är 100 % fossilbränslefri redan 2018.

Läs mer här>>

Sven Sunesson och Carina Bengtsson

S-politik kostar landstinget och kommunerna miljoner

Socialdemokraternas politik slår hårt mot landstingens och kommunernas ekonomi.S-förslaget att höja arbetsgivaravgifterna för unga upp till 25 år, kostar Landstinget Kronoberg 19 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaderna för att driva en vårdcentral. För Ljungby kommun innebär det 12 miljoner kronor.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Öresundståg Alvesta – Göteborg, bättre för Västra länet

Under ett antal år har tågutbudet Alvesta – Göteborg, minskat och försämrats rejält. Idag går endast fyra dagliga turer som körs av SJ. Två turer kör SJ på så kallad kommersiell grund och de andra två betalar Länstrafiken i berörda län för att få utfört.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Ja till Småland – Nej till Skåne

Centerpartiet har tillsammans med Mp och V, hela tiden röstat mot en stor Sydsvensk region tillsammans med Skåne och Blekinge. Vi tänker fortsätta att arbeta mot den och istället arbeta för ökat Småländskt samarbete.

Läs mer här>>

Britt-Louise Berndtsson,
Vidar Lundbäck och Bengt-Göran Birgersson

Centerpartiet vill se grön omsorg i Kronoberg

Livet i dagens samhälle medför många krav både i arbetsliv och privat. En del av oss blir utmattade och sjuka, med lång väg tillbaka till jobb och full delaktighet i familj och fritid. Var och en har rätt till en snabb plan för rehabilitering efter sina behov. På senare år har fysisk aktivitet på recept och kultur på recept blivit alternativ inom hälso- och sjukvård.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

Utmaningar för sjukvården

Det råder idag brist på utbildade läkare, sjuksköterskor och specialister. Det finns även en risk för att det kommer bli brist på undersköterskor.
Lösningen som jag och centerpartiet ser är för det första att Sverige måste inrätta fler utbildningsplatser för sjuksköterskor, läkare och specialistutbildningar för desamma. Detta är en förutsättning för att lösa rekryteringen framöver.

Läs mer här>>

Britt-Louise Berndtsson och Sven Sunesson

Kultur för alla!

Konstens och kulturens roll i ett samhälle är en evig diskussion. Är det underhållning eller djupaste mening? Utsmyckning eller perspektivförskjutning? Privat eller gemensamt? Maktens medel eller omstörtande verksamhet? Säkert är att kulturen har betydelse på många olika sätt i samhället liksom för individen.

Läs mer här>>

Thomas Haraldsson, Kjell Gustafsson,
Carina Bengtsson och Marianne Eckerbom

Behov av ytterligare en språkförskola i Kronobergs län!

Landstinget Kronoberg har sedan ca 20 år en språkförskola med åtta platser tillsammans med Växjö kommun. Språkförskolan är till för barn med särskilda behov. Barnen på Språkförskolan har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Svårigheterna kan bestå av olika delar i språkutvecklingen.

Läs mer här>>

 


Sven Sunesson

Alla har rätt till en giftfri vardag

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. För att göra vardagen giftfri behövs kraftfulla åtgärder. Vi vill främja de giftfria alternativen genom en skatt på farliga ämnen. Genom vårt arbete i regeringen ska en utredning nu ta fram förslag till områden och teknisk lösning för en svensk kemikalieskatt, som gör det mer lönsamt att använda hållbara alternativ.

Läs mer här>>

Sven Sunesson och Per Schöldberg

Region Kronoberg är på G!

Arbetet med att förverkliga Region Kronoberg, enligt Centerpartiets motion, går mot sitt mål. Sedan vi fick klartecken från regeringen om att bilda en egen region har en regionbildningskommitté arbetat för att sammanfoga Landstinget och Regionförbundet Södra Småland till en enad organisation.

Läs mer här>>

Sven Sunesson

EU måste satsa på förnybar energi

Centerpartiet vill öka lantbrukens lönsamhet och ge landsbygden fler inkomstkällor och arbetstillfällen. Samtidigt så behöver EU stärka sin energipolitik av minst två orsaker, dels för att klara sitt internationella åtagande utsläppsminskningar till 2050, dels för att ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Läs mer här>>

Sven Sunesson, Thomas Haraldsson,
Carina Bengtsson, Per Schöldberg,
Anders Jonsäng, Bo Sunesson, Christina Davidsson,
Anders Andersson och Henrik Oretorp

Skrivelse angående Riksväg 25

Riksväg 25 är ett viktigt vägstråk som är klassad som stomväg mellan Halmstad och Kalmar. Riksväg 25 har blandad trafik på denna sträckning. Mycket gods och tung trafik går på väg 25. Vi anser att det är viktigt att Trafikverket åtgärdar de delar av riksväg 25 så att hela sträckan har den högre standard som krävs av en stomväg.

Läs mer här>>

Sven Sunesson,
Per Scholdeberg och Thomas Haraldsson

Dags för Dubbelspår mellan Alvesta o Växjö

Nu är det dags att bygga dubbelspår mellan Alvesta och Växjö.
Tågtrafiken i hela landet växer. I länet ökar resandet med Öresundståg med 8-12 % varje år. Krösatågen, som ger oss resemöjligheter mellan små stationer i Småland ökar utbudet. Mellan Växjö och Alvesta finns det vardagar ca 90 olika resemöjligheter på järnvägen. Dessutom ska ett antal godståg köra förbi. Redan idag krävs att några av tågen kopplas samman, för att få plats på banan.

Läs mer här>>

Sven Sunesson,
Per Scholdeberg och Thomas Haraldsson

Vi vill ha Pågatågen till Halmstad

Det som händer nu är början på resan. Det finns planer hos Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken om en succesiv utökning av antalet avgångar. Målsättningen är också att tågen ska kunna fortsätta till Halmstad. Det skulle ge trafiken ett mycket bättre underlag. Pendling från Laholm till Markaryd skulle tex kunna ske med tågen. Det skulle bli direktkontakt även med västkustbanan med närheten till Göteborg.

Läs mer här>>